LoginRegister
Home » News Archive » Infrastructure News » Sve nepravilnosti oko eksproprijacije nekretnina na Koridoru Vc
A+ R A-
20-01-2017

Sve nepravilnosti oko eksproprijacije nekretnina na Koridoru Vc

Rate this item
(3 votes)

15 koridor5c_medjugorje_otvaranje

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je reviziju učinka na temu: "Upravljanje vremenom u procesu eksproprijacije nekretnina pri izgradnji dionica autoceste na Koridoru Vc".

Cilj revizije kako je navedeno u Revizorskom izvještaju je bio da se na osnovu provedenog ispitivanja procijeni, da li je proces eksproprijacije vezan za izgradnju autoceste na Koridoru Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine efikasan, blagovremen i da li su poduzete aktivnosti usmjerene na poboljšanje postupka.

Bez mehanizama upravljanja

Tokom revizije utvrđeno je kako federalni nivo nema mehanizme upravljanja postupkom eksproprijacije, Institut sporazumnog prenosa vlasništva ne daje očekivane rezultate kojim bi se pojednostavila i ubrzala procedura provođenja postupka eksproprijacije, Izmjena zakona vezana za ulazak u posjed po isplati naknade, rezultirala je povećanjem broja donesenih odluka Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed.

Također, utvđeno je da postoje problemi u postupku eksproprijacije koji se odnose na neriješena prava vlasništva i utvrđivanja cijene za nekretnine predviđene za eksproprijaciju.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je dao preporuke nadležnim institucijama za unapređenje postupka eksproprijacije.

U Izvještaju revizije učinka dato je ukupno sedam preporuka.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija date su dvije preporuke, JP Autoceste FBiH date su tri preporuke. Ovim institucijama date su još po dvije iste preporuke kao akterima u postupku eksproprijacije, a iste su date i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao akteru u postupku eksproprijacije.

JP Autoceste FBiH je poduzelo djelimične aktivnosti na uspostavljanju koordinacije sa resornim ministarstvom, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općinama na čijem području se nalaze predmetne nekretnine za eksproprijaciju. Informacije koje JP Autoceste razmjenjuje sa drugim akterima u postupku eksproprijacije vezane su za ispitivanje kretanja tržišnih cijena i procjene vrijednosti predmetnih nekretnina i obavještavanje vlasnika predmetnih nekretnina u cilju pokušaja sporazuma o prenosu prava vlasništva. Prema izjavi nadležne osobe, donesene su Procedure za postupak eksproprijacije u kojima su objašnjeni koraci koje poduzima JP Autoceste u koordinaciji sa drugim akterima, međutim iste na traženje revizije nisu dostavljene.

JP Autoceste FBiH je dostavljalo općinama informacije o broju predmeta koji se trebaju eksproprisati na njihovom području. Na osnovu broja predmeta utvrđivani su troškovi općinskih komisija. Nisu dostavljene informacije o drugim parametrima, kao što je vrijeme za koje se postupak provede, složenost predmeta eksproprijacije i dr., a koji bi uticali na troškove postupka eksproprijacije.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FUGIPP) je u potpunosti poduzela aktivnosti na realizaciji date preporuke. FUGIPP navodi, da u okviru propisanih nadležnosti pruža stručnu pomoć i podršku nadležnim općinskim službama, u pisanim odgovorima na konkretne upite, kroz radno-konsultativne sastanke, razgovorima putem telefona i na drugi način.

Neusklađenost zemljišnih knjiga

Prema mišljenju nadležnih iz FUGIPP, u razmjenu informacija kao ravnopravne aktere treba uključiti nadležne sudove, jer različiti sudovi nemaju ujednačenu praksu, a osim toga upravo se kod sudova događaju i najveći zaostaci u procesu eksproprijacije.

FUGIPP navodi da ne može direktno uticati na strukturu i visinu ukupnih troškova eksproprijacije.

Provođenje ovih aktivnosti zahtijevalo je angažman dodatnog administrativnog kapaciteta u FGUIPP.

Radi smanjivanja troškova Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je osigurala poštivanje zakonskih rokova u drugostepenom postupku i maksimalnu efikasnost u pripremi rješenja i drugih akata za Vladu FBiH.

Na osnovu analize aktivnosti institucija po osnovu preporuka iz Izvještaja revizije učinka "Upravljanje vremenom u procesu eksproprijacije nekretnina pri izgradnji dionica autoceste na koridoru Vc", revizori su zaključili da od ukupno sedam preporuka, dvije preporuke su u potpunosti realizovane, a za pet preporuka institucije su poduzele djelimične aktivnosti.

Postupak eksproprijacije nakon donošenja novog Zakona o eksproprijaciji je u nadležnosti JP Autoceste FBiH. U općinama je još uvijek prisutan problem neusklađenosti zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem, što onemogućava da se postupak eksproprijacije provodi putem sporazumnog prenosa prava vlasništva.

Revizori su zaključili, iako je Institut sporazumno rješavanja prenosa prava vlasništva uveden da bi se pojednostavila i ubrzala procedura provođenja postupka eksproprijacije, isti nije dao očekivane rezultate i procedure eksproprijacije se i dalje provode u općinama, odnosno, na lokalnom nivou.

Također smatraju kako razmjena informacija između resornog ministarstva JP Autoceste FBiH, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općina i drugih aktera uključenih u ovaj postupak nije dovoljna, te koordinacija između navedenih institucija nije definisana odgovarajućim propisom.

(Akta.ba)