LoginRegister
Home » Projects » Mostar » SA-C Team
A+ R A-
SA-C Team

SA-C Team

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

nova ilidza_2

Općina Ilidža uputila je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zahtjev za brisanje katastarskih čestica za Arheološko područje Butmir, na kojem su urađeni arheološki istražni radovi i to na području gdje se godinama najavljuje izgradnja naselja Nova Ilidža. Stručnjaci smatraju da je apsurdno uništiti arheološki lokalitet, naročito jer su u toku istraživanja tog važnog nalazišta.
 
Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić već godinama najavljuje "historijski projekt za Ilidžu, ali i Bosnu i Hercegovinu", a riječ je o planu za investiciju u projekt Nova Ilidža, koji zahvata arheološki lokalitet u Butmiru.

Usvojeni plan Nova Ilidža 1 obuhvata dio nacionalnog spomenika na kojem je planirana gradnja sasvim novog naselja od termalne Rivijere do entitetske linije u Vojkovićima.

No, za to je potrebna saglasnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, federalnog Zavoda za zaštitu spomenika, federalnog Ministarstva prostornog uređenja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Profesor Adnan Kaljanac sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je radio na reviziji svih nacionalnih spomenika u BiH, objasnio je za Klix.ba da na tom području tek treba biti definirano šta je arheologija, a šta nije arheologija, što katastarske čestice same po sebi ne prepoznaju.

"Mi smo utvrdili da arheologija postoji na tom prostoru, četiri hektara, i da obuhvata jedno naselje bronzanog doba. Na to bi trebala da idu sistematska istraživanja ako se nekad budu radila, da se tačno istraži koliko i kakvih nalaza tu ima. Mi smo uglavnom definirali prostor u kojem ima arheologije", kazao je Kaljanac.

Ističe da arheloško naselje jeste prvobitno bilo zahvaćeno regulacionim planom i da je zbog toga obavljena prospekcija.

"Mislim da u ovom trenutku niko, bar koliko sam ja upućen, ne planira graditi tamo gdje je definirana arheologija, već tamo gdje je nema. A to su dva različita pojma. Imate prostor od 30 hektara, i ako je arheologija četiri hektara, to je prostor koji smo definirali za zaštitu. Da li će se ostalo štititi, to će odlučiti Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika", kazao je profesor Kaljanac.

Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH su kazali da je na 10. sjednici razmatran zahtjev Općine Ilidža za izmjenu odluke (brisanje katastarskih čestica na kojima su urađeni arheološki istražni radovi) za Arheološko područje Butmir.

"Komisija je utvrdila da dostavljeni Izvještaj o prethodnim arheološkim radovima istražnog karaktera – Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na Arheološkom području Butmir ispunjava uslove propisane odlukom komisije o proglašenju Arheološkog područja – prahistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine", kazali su iz Komisije.

Komisija smatra da je navedeni Plan ponudio konkretne rezultate u svrhu dokazivanja postojanja neolitskog naselja na Butmiru, zbog čega predlaže da se i za preostali dio zone zaštite provedu istraživanja istom metodom, kako bi se sagledala cjelokupna situacija lokaliteta i definisala zona zaštite.

"Nakon sprovedene prospekcije arheološkog potencijala na kompletnom prostoru nacionalnog spomenika i dostavljenog izvještaja, komisija će pristupiti izmjeni i dopuni Odluke i definisanju kompletne zone zaštite. Po sprovođenju izmjene i dopune Odluke moguće je pristupiti sistematskom arheološkom istraživanju lokaliteta i uređenju arheološkog parka", ističu iz ove institucije.

Na pitanje da li je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ikada razmatrala ukidanje statusa nacionalnog spomenika za Arheološko područje – prahistorijsko naselje u Butmiru, općina Ilidža, odgovorili su da to nikada nije bilo razmatrano, s obzirom na to da je riječ o jednom od najznačajnijih arheoloških nalazišta u BiH.

Historičar i arheolog profesor Enver Imamović kazao je da je za svaku osudu sama pomisao da se krčmi nacionalno blago, tim više što je riječ o arheološkom lokalitetu koji je u svijetu poznat.

"Uz ostalo, tu su nađene ljudske figure koje prije 5.000 godina prikazuju četiri ljudske rase: alpsku, dinarsku, kavkazoidnu i negroidnu. Tamo su još uvijek u toku arheološka iskopavanja koja se aktiviraju shodno dotoku sredstava pa bi bilo van svake pameti uništiti taj lokalitet koji je arheloški tek načet od konca 19. stoljeća", kategoričan je profesor Imamović.

Bez obzira na tek ideju da se treba graditi naselje u rejonu arheološkog nalazišta, Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo se protivi ovakvoj ideji i podržava i zalaže se za očuvanje historijskih spomenika i kulturne baštine BiH.

Poslovnikom o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, članom 40. navedeno je sljedeće:

(1) Komisija može da odluči o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom u sljedećim slučajevima:

a) ako naknadno sazna ili dobije činjenice, podatke ili dokumentaciju kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke (podaci su postojali, ali nisu bili dostupni komisiji). Pod činjenicom ili podatkom u smislu ove tačke ne smatra se planiranje ili izvođenje novih građevinskih ili sličnih zahvata;

b) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed dosljedno provedenih mjera zaštite utvrđenih odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

c) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed nezakonito ili nestručno provedenih radova ili u drugim slučajevima koji su u suprotnosti s mjerama zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

d) ako je potrebno dodatno precizirati mjere zaštite ili druge odredbe odluke ili izvršiti usklađivanje odluka s međunarodnim aktima ili standardima;

e) u drugim slučajevima, na temelju zaključka komisije o opravdanoj potrebi izmjene ili dopune odluke.

(2) Postupak donošenja izmjena i dopuna odluka u slučajevima iz prethodnog stava vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresovanih osoba iz člana 34. stav 1. ovog poslovnika). Postupak može pokrenuti komisija po službenoj dužnosti ili zainteresovana osoba, podnošenjem obrazloženog pismenog zahtjeva.

(3) Izuzetno od prethodnog stava, ukoliko postoji opravdana hitna potreba za izmjenu ili dopunu odluke, ili se radi o manjim izmjenama odluke, Komisija može da odluči da se izmjena ili dopuna odluke donese po hitnom postupku (bez pribavljanja stavova zainteresovanih osoba iz člana 34. stav 1. ovog poslovnika).
 

(klix.ba)

prva transverzala_tzi.baNa današnjem sastanku između načelnika općina Centar i Vogošća, Ministarstva saobraćaja KS i Direkcije za puteve KS zaključeno je da je pripremna faza za realizaciju jedne dionice Prve transverzale na relaciji Bare-Hotonj pri kraju i dogovoreni su naredni koraci. Nakon što su obje općine izdale urbanističke dozvole, a Vlada KS osigurala sredstva, na redu je izrada elaborata o eksproprijaciji, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobijanje građevinske dozvole.

"Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je dobio obavezu da već naredne sedmice raspiše tender za izradu elaborata o eksproprijaciji. To je jedan od dobrih uvjeta da se krene u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za šta je Vlada KS osigurala 25 miliona KM. Elaborat će pokazati šta će biti predmet eksproprijacije. Ona na polaznoj tački neće biti komplicirana i neće biti skuplja od 1-2 miliona KM", kazao je načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić.

Radovi na prvoj trasi od Šipa do ulaza u tunel bi trebalo da počnu do kraja godine, a očekuje se da će koštati blizu 12 miliona KM.

"Dio operativnih sredstava za transverzalu bit će implementiran na početnim radovima do kraja godine. Nije nerealno očekivati da početkom naredne godine bude osiguran još jedan značajan dio sredstava da bi sve bilo gotovo u što kraćem roku", rekao je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić.

Jedna od tema sastanka bilo je u autobusko stajalište na Sutjesci, za koje će konačno rješenje biti dogovoreno do 1. juna, a jedan od prijedloga jeste da stajalište bude izmješteno na Trg Austrije.

"To pitanje je od velikog interesa za učenike Druge gimnazije i preliminarno rješenje jeste da stajalište bude na Trgu Austrije, ali to je za sada uslovni zaključak jer trebamo organizovati sastanak s načelnikom Općine Stari Grad", istakao je Ajnadžić.

Radna grupa će uraditi detaljnu analizu kako bi se izašlo ususret i Vogošći i Centru, ali ministar saobraćaja KS Mujo Fišo smatra da Trg Austrije nije najbolje rješenje.

"U tom slučaju će doći do zagušenja saobraćajnica autobusima koji će ulaziti u grad. Najbolje je da se trenutna lokacija proširi", smatra ministar.

Direktor Direkcije za puteve KS Nermin Drnda ističe da je važno da početni terminal za liniju Sutjeska – Vogošća bude u centru grada. Istog mišljenja je i načelnik Općine Vogošća.

"Insistiramo na tome da stanica bude bliže tramvajskoj pruzi. Nemamo konkretne prijedloge. Spominjan je i lokalitet Parka i Kotromanićeva na Marijin-Dvoru, ali najbliže je Trg Austrije. Tako bi autobusi dolazili do Starog Grada, a prolazili bi kroz Centar", kazao je Smajić.

Naredni sastanak bit će održan u maju.

(klix.ba)


starigrad trotoar_rekonstrukcija_katedrala_trznica

Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji trotoara od Katedrale do Gradske tržnice – lijeva strana, u ukupnoj dužini od 135 metara. Radove rekonstrukcije trotoara izvodit će KJKP “Rad“, a finansirat će ih Općina Stari Grad Sarajevo, iznosom od oko 15.000 KM.

Ošećeni asfalt na postojećim trotoarima bit će uklonjen, kao i stari ivičnjaci, te će biti zamijenjen novim slojem i novim ivičnjacima. Uradit će se i nivelisanje šibera poklopaca šahtova i slivničkih rešetki, te izraditi okna za kišne oluke. Ovim radovima trotoar na dijelu od Katedrale do Gradske tržnice ponovo će dobiti prvobitnu funkciju, te će biti osigurna neometana putna komunikacija.

Osim toga, sa istim izvođačem radova potpisan je ugovor na rekonstrukciji lijeve strane trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije – od skretanja u ulicu Logavina do Katedrale. Ovi radovi izvodit će na dužini od 188 metara i prosječnoj širini 2,60 metara, a koštat će oko 20.000 KM.

S obzirom da su u toku radovi na rekonstrukciji ulice Konak, dinamikom radova planirano je da nakon toga bude izvršena rekonstrukcija ulice Franjevačka, a potom će se ekipe i mašinerija KJKP “Rad“ preusmjeriti u ulicu Mula Mustafe Bašeskije gdje će početi rekonstrukcije navedenih trotoara.

(sa-c.net)


zivinice proizvodnja_vatrogasnih_vozila

Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktor novootvorene kompanije “Sućo” d.o.o. Živinice Suad Bešlić potpisali su Memorandum o saradnji kojim su odredili smjernice za stvaranje ambijenta neophodnog za proizvodnju prvog vatrogasnog vozila u BiH na području Općine Živinice.

Kompanija “Sućo” d.o.o. Živinice predstavnica je njemačke kompanije Lentner GmbH koja je u januaru ove godine počela sa radom u Živinicama.

Načelnik Samir Kamenjaković i direktor Suad Bešlić su prilikom potpisivanja Memoranduma, koji ima za cilj da se odredi okvir i olakša saradnja između Općine i pomenute kompanije u područjima od zajedničkog interesa, razgovarali su i o zvaničnom otvaranju nove kompanije na području Općine Živinice koje je planirano polovinom mjeseca maja.

Lentner GmbH je prepoznatljiva kompanija na zapadnom i svjetskom tržištu za proizvodnju vatrogasnih vozila koja će također i u Općini Živinice proizvoditi vatrogasna vozila po najmodernijim njemačkim standardima i normama.

Prilikom održavanja manifestacije “Dani dijaspore” u Općini Živinice, kada su se okupljali ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu, kao produkt te pozitivne priče bilo je upoznavanje načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića sa direktorom Bešlićem, te se tom prilikom izrodila ideja da se u Živinicama napravi pozitivna priča. Nakon tog susreta, odmah u januaru je direktor Bešlić otvorio kompaniju i počeo zapošljavati mlade ljude. Kompanija trenutno ima 15 zaposlenih radnika koji su prošli potpunu edukaciju i spremni su da naprave vatrogasno vozilo na kojem će pisati “Made in Bosnia and Herzegovina” i koje će biti zastupljeno kako na evropskom tako i na svjetskom tržištu. Također, od septembra će početi i 7 učenika da obavlja praksu u ovoj firmi.

Općinski načelnik je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisanog Memoranduma, upravo zbog toga što će se otvoriti nova radna mjesta za mlade osobe u Općini Živinice.

“Veliko mi je zadovoljstvo da jedna ovako ugledna, eminentna, prepoznatljiva firma na zapadnom i svjetskom tržištu dođe u Živinice. Firma će biti zvanično otvorena polovinom maja gdje će doći i vatrogasno vozilo koje je napravio naš sugrađanin, gospodin Bešlić, on ga je i projektovao i on će se proizvoditi ovdje. Mi ćemo do kraja godine imati mogućnost da repariramo nekoliko naših vatrogasnih vozila koje posjeduju vatrogasne jedinice u gradu Živinicama i nakon toga će krenuti u masovnu prozvodnju vatrogasnih vozila koja će se naći na svjetskom tržištu. Ovo je taj pozitivni primjer naše politike koju vodimo i želimo da zapošljavamo mlade ljude na našoj teritoriji, te da ljudi iz dijaspore dođu da ulažu u Živinice. Mi ćemo, također, nastaviti tu politiku i u budućnosti i još jednom se želim od srca zahvaliti gospodinu Bešliću koji je odlučio da uloži u Živinice. Mi time predstavljamo Živinice kao pozitivno i prikladno područje za buduća ulaganja. Ovom prilikom želim najaviti u Poslovnoj zoni da ćemo imati dvije slične ovakve firme. Ono što želim kazati da će u roku od godinu dana u ovoj firmi raditi preko stotinu mladih ljudi, edukovanih da obavljaju jedne tako visokosofisticirane stvari, da naprave jedno takvo vatrogasno vozilo.” rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Direktor kompanije “Sućo” d.o.o Suad Bešlić ističe kako ne želi da mlade osobe napuštaju Bosnu i Hercegovinu i da im se treba pružiti mogućnost da u svojoj državi naprave nešto pozitivno, te pojašnjava kako je došao na ideju da otvori firmu u Općini Živinice:

”Ja sam inovator vatrogasnog vozila u Njemačkoj i naša proizvodnja raste iz dana u dan, tako da mi više nismo mogli održati zahtjev kupaca i onda je moj šef predložio da iz Bosne dovede 20 radnika kod nas da ih zaposlimo tamo. Ja sam bio ovdje u Bosni, otvorio firmu i tek tada sam shvatio koliko to znači odvesti mlade ljude iz Bosne. Vratio sam se i rekao hajde da napravimo proizvodnju u Bosni i Hercegovini da naša djeca ostaju ovdje. To je bila odlična ideja, direktor firme je to prihvatio, u Kalesiji nisu imali sluha za to i ja sam našao prostor ovdje u Živinicama. Načelnik me primio i omogućio mi šta treba svakom čovjeku za početak proizvodnje. Ovom prilikom se zahvaljujem načelniku Kamenjakoviću koji je primio mene i vlasnika firme sa kojim sam došao, potpisali smo ugovore i krenula je proizvodnja. Mi radimo ne samo za Njemačku nego za cijeli svijet, za Kinu, za Tajvan i neke druge države u Evropi. To su najmodernija vozila, a danas ide sedma isporuka iz Živinica, dosad smo uradili nekoliko vozila za njemačko tržište. Ovdje se samo rade dijelovi, a tamo se uklapaju i pakuje se jedno takvo vozilo. To bih mogao uporediti naprimjer sa onim što je nekad radio “TAS” u Sarajevu, oni su vozili dijelove i sklapali, mi vozimo sirovinu i vraćamo gotov proizvod za Njemačku.” rekao je Suad Bešlić, direktor i vlasnik firme “Sućo” d.o.o. Živinice.

(sa-c.net)