BiH | Turizam - Tourism

04 Jun 2014 21:26 - 24 Okt 2014 14:31 #4175 by xYz
Bosnia and Herzegovina is the heart shaped land that lies in the heart of southeast Europe. It is here that eastern and western civilizations met, sometimes clashed, but more often enriched and reinforced each other throughout its long and fascinating history.

Bosnia and Herzegovina is a long name for a country that measures just over 50,000 km2. Bosnia covers the north and centre of the country with its name probably derived from 'bosana', an old Indo-European word meaning water, which Bosnia has no short of.

The southern region of ancient Hum, ruled by Herceg Stjepan (Duke Stjepan),was later named Herzegovina after the region was conquered by the invading Ottomans. Perhaps what is most important for the visitor to know today, though, is that Bosnia and Herzegovinais a stunningly beautiful country with a vast array of landscapes, cultures, traditions and people. And as the old cliche goes 'people make the place' – and BiH prides itself on its hospitality and treating our guests as if they were family members. And family we take to heart.

More info @:

www.bhtourism.ba

www.eu-tourismbh.ba/eng/

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

04 Jun 2014 21:30 - 04 Jun 2014 21:32 #4176 by xYz
BiH na listi 50 država koje će postati hit turističke destinacije u narednih 10 godina!

Bosna i Hercegovina je uvrštena na listu 50 država koje će u narednih 10 godina biti važne turističke destinacije u svijetu, piše portal "Bussines Inside", javlja bh. novinska agencija Patria (NAP).

Zemlje su poredane prema procjeni o rastu turizma u narednih 10 godina i BiH zauzima 49. poziciju. Za našu državu se kaže kako je u velikoj mjeri prevazišla posljedice rata i da već sad veliki broj turista dolazi, i to ponajviše u glavni grad Sarajevo.

Procjenjuje se da će turizam u BiH u narednih 10 godina imati rast od 5,3 posto. Na listi 50 država koje će prema procjeni stručnjaka, u predstojećom periodu izrasti u važne turističke sile su još neke države regiona, i to Hrvatska (46. pozicija), Albanija (42. pozicija) i Crna Gora.

Ova posljednja je zauzela drugu poziciju na listi sa procjenom rasta od 8,6 posto, odmah iza Namibije, koja će biti top destinacija u narednom desetljeću za rastom turizma od 9,1 posto.

(NAP)
[/i]

Y. A. - 1974.: Today I have come bearing an olive branch and a freedom fighter’s gun! Do not let the olive branch fall from my hand. I repeat: do not let the olive branch fall from my hand!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

13 Jan 2015 11:33 #4443 by Admir
Prihod od turizma manji za 100 mil KM

Krah ski­ja­ške se­zo­ne na po­čet­ku pro­šle go­di­ne, ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve, ma­so­vni pro­tes­ti u FBiH, te ek­stre­mno ki­šno lje­to, sa­mo su ne­ki od ra­zlo­ga zbog ko­jih tu­ris­ti­čki ra­dni­ci u BiH ra­ču­na­ju da su 2014, pre­ma pre­li­mi­nar­nim rezultatima, za­vrši­li sa za oko 100 mi­l KM ma­njim pri­ho­di­ma u odno­su na go­di­nu ra­ni­je.

Pri­hod od tu­ri­zma 2013. go­di­ne bio je oko mi­li­jar­du ma­ra­ka, a la­ni je, ka­ko pro­cje­nju­ju u Tu­ris­ti­čkom udru­že­nju BiH, bio "mrša­vi­ji" za oko 10%. Stra­hu­je se, me­đu­tim, da bi mi­nus mo­gao dos­ti­ći i 15%.

- To su pri­ro­dni fa­kto­ri - zi­ma bez sni­je­ga, lje­to bez sun­ca, ka­tas­tro­fal­ne po­pla­ve. On­da smo ima­li ru­ši­la­čki dio pro­tes­ta na uli­ca­ma. Tad smo čak ima­li pre­po­ru­ke ne­kih am­ba­sa­da da nji­ho­vi gra­đa­ni ne do­la­ze u BiH. Ta­ko­đe, ima­li smo i izbor­nu go­di­nu, bu­dže­ti su bi­li po­tpu­no pra­zni, a ma­ni­fes­ta­ci­je bez ili uz mi­ni­mal­nu po­dršku - po­jaš­nja­va­ju u Turističkom udruženju BiH.

Go­di­na 2013. je, pod­sje­ća­ju u Udru­že­nju, bi­la fan­tas­ti­čna, a 2014. go­di­ne se u ni­zu de­si­lo sve što ni­je va­lja­lo, a što je i te ka­ko os­ta­vi­lo tra­ga. I to nima­lo op­ti­mis­ti­čnog.

- Sve je to uti­ca­lo na ma­njak u broj­ka­ma. Broj tu­ris­ta je la­ni, otpri­li­ke, za­držan na ni­vou ka­kav je bio 2013. go­di­ne, ali broj no­će­nja je bio u pa­du oko 10% - po­ja­sni­li su iz Tu­ris­ti­čkog udru­že­nja BiH.

Je­dan od gra­do­va ko­ji je naj­vi­še stra­dao u pro­šlo­go­diš­njim maj­skim po­pla­va­ma jes­te Do­boj, a Mi­tra Đu­ri­čić, di­re­ktor lo­kal­ne Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je, pot­vrđu­je da je to os­ta­vi­lo ve­li­ki ne­ga­ti­van trag na tu­ri­zam.

- Pri­ho­di su sva­ka­ko sma­nje­ni, s ob­zi­rom na sve što se de­si­lo. Naj­ma­nje ne­kih pet do šest mje­se­ci smo zbog po­pla­va ima­li pa­ra­li­zu. Pri­ho­di po pi­ta­nju bo­ra­vi­šne ta­kse u 2013. go­di­ni izno­si­li su 25.000 ma­ra­ka, a la­ni su izno­si­li oko 13.000 KM. U ovoj go­di­ni oče­ku­je­mo da će se akti­vnos­ti dos­ta uve­ća­ti i bi­ti bli­zu 2013. go­di­ne - na­gla­si­la je Đu­ri­či­ć.

U Tu­ris­ti­čkoj or­ga­ni­za­ci­ji RS na­vo­de da je ne­dos­ta­tak sni­je­ga po­čet­kom 2014. go­di­ne u mno­go­me uti­cao na lo­šu sezonu na pla­ni­na­ma RS, ko­je su, po­zi­va­ju se na po­dat­ke Re­pu­bli­čkog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, i ima­le naj­ve­će sma­nje­nje u bro­ju do­la­za­ka i no­će­nja.

- Maj­ske po­pla­ve su ta­ko­đe ima­le uti­ca­ja na sma­nje­nje pri­ho­da, ali mo­ra­mo re­ći da po­je­di­ne op­šti­ne i gra­do­vi ni­su osje­ti­li ne­ga­ti­vne po­slje­di­ce ni maj­skih po­pla­va ni ki­šnog lje­ta, jer su za­bi­lje­ži­le po­ve­ća­nja u bro­ju do­la­za­ka i no­će­nja - na­gla­si­li su iz Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je RS.

Me­đu­tim, tu­ris­ti­čki ra­dni­ci se na­da­ju da će ova go­di­na da ih obra­du­je, a za to ima­ju i ar­gu­men­te.

- Snje­žni po­če­tak ove zim­ske se­zo­ne nas ohra­bru­je te se is­kre­no na­da­mo da će gu­bi­ci iz pret­ho­dne se­zo­ne to­kom ove biti na­do­kna­đeni - na­vo­de iz Tu­ris­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je RS.

(Nezavisne novine)
[/i]

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

20 Jan 2015 13:57 - 20 Jan 2015 13:58 #4464 by Admir
OC Jahorina planira izgradnju atraktivnih turističkih sadržajaOC Jahorina uveo je nekoliko noviteta u ovogodišnju zimsku sezonu. Pojačali su rukovodstvo tj. ljudske resurse kao najbitniji faktor u poboljšanju turističkog proizvoda. Skijaške staze su unaprijeđene novim putokazima na stazi, što skijašima omogućava bolje snalaženja na stazama i daje novi vid sigurnosti i bezbjednosti.

RAZVOJEM DO TURISTA

Ivana Lizdek, stručni saradnik za odnose sa javnošću, marketing i prodaju OC Jahorina u razgovoru kaže kako je uređivanje i održavanje staza podignuto na jedan viši nivo i strogo se vodi računa da se omoguće uslovi za nesmetan rad vertikalnog transporta i funkcionisanje cjelokupnog skijališta.

"Jedan od naviteta Jahorine, nakon 10 godina, je noćno skijanje na stazi Poljice, gdje srijedom, četvrtkom i petkom skijaši uživaju koristeći lift Poljice po cijeni od 15KM. Novi pokretni topovi su, takođe, doprinijeli poboljšanju funkcionisanja sistema za vještačko osnježavanje. Saobraćaj na planini je unapređen regulisanjem jednosmjernih ulica u kritičnim zonama te adekvatnijim pristupom u rješavanju prostora za parkiranje", pojašnjava Lizdek.

Poredeći prethodnu zimsku sezonu Lizdek kaže kako u OC Jahorina mogu reći da su ovogodišnjom zadovoljni zahvaljujući, prevashodno, dobrim uslovima za skijanje koji su privukli značajan broj posjetilaca.

"Naravno, da bi broj posjetilaca trebao biti mnogo veći, kako bismo govorili o dobroj popunjenosti smještajnih kapaciteta i značajnom broju korisnika vertikalnog transporta. Jahorina ima oko 5.000 ležajeva, kako u hotelskom, tako i u apartmanskom smještaju, i popunjenost u zimskom periodu ne bi smjela biti ispod 70 posto u vremenskom periodu od minimalno 70 dana", pojašnjava Lizdek, dodajući kako bi ove godine očekivana popunjenost za mjesec januar, kako na osnovu ostvarenih noćenja, tako i na osnovu najavljenih novih rezervacija, mogla iznositi oko 50 posto, što svakako nije dovoljno za ostvarivanje dobrog prometa i održivost poslovanja.

Prethodnih godina OC Jahorina radila je dosta na projektima koji su itekako popravili turističku sliku ove bh. ljepotice. Izgrađena su tri šestosjeda i sistema za vještačko osnježavanje. Privatni sektor je obogatio smještajne kapacitete sa novih 1.000 ležajeva pretežno u hotelskim kompleksima.

RAD NA IMIDŽU

"U budućnosti nam je cilj dovršiti projekat osnježavanja staza i na drugim lokalitetima, modernizovati postojeće ski liftove te unaprijediti kvalitet saobraćaja. Kako bismo dobili kvalitetniji turistički proizvod i ponudu, moramo kreirati atraktivne sadržaje tokom cijele godine. Neki od tih sadržaja bi bili bob na šinama, dječiji poligoni, zabavni parkovi, adrenalinski parkovi, te različite vrste manifestacija koje će poprimiti tradicionalni karakter. Dodatno, biciklističke i pješačke staze su poseban vid sadržaja na planini koji se nikako ne smiju zanemariti", ističe Lizdek, dodajući kako promocija svih noviteta i turističke ponude treba da ima kontinuitet i da se podigne na veći nivo nego što je to bilo u prethodnom periodu.

Realizacijom ovih projekata, Lizdek kaže, kako u OC Jahorina očekuju izgradnju boljeg imidža Jahorine, pozicioniranje turizma na način kako su to uradila skijališta evropskih zemalja i pojednih zemalja u regionu, što bi za posljedicu imalo veći broj ostvarenih noćenja, održivost destinacije, povećanje broja zaposlenih te kvalitetniji standard života za stanovništvo koje živi u ovoj regiji.

"U savremenom turizmu učestvuje veliki broj ljudi, a efekti i uticaji ovih putovanja se mogu posmatrati iz raznih uglova privrednog i društvenog života ljudi, te odraza na sve djelatnosti (ugostiteljstvo, saobraćaj, trgovina,turističke agencije, razne grane industrije, poljoprivreda, građevinarstvo itd). Prema tome, turistička kretanja imaju značajne posljedice u ekonomskoj, kulturnoj, zdravstvenoj, političkoj i drugim sferama ljudskog života, te izuzetno značajnu ulogu u pogledu razvoja opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa stanovništva, komunikacije i boljeg razumijevanja među ljudima. Neophodno je od strane nadležnih institucija stvoriti bolji ambijent za bavljenje turizmom kako bi samoodrživost destinacija sezonskog karaktera bila izvjesnija", dodaje Lizdek.

(eKapija.ba)
[/i]

Sei bella come un gol al 90´!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Feb 2015 11:56 #4561 by Fache
Strani investitori gradit će turističko naselje u Trnovu

Protokol o namjeri izgradnje turističkog naselja između Općine Trnovo i kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će potpisan danas.

Rezultat je to pregovora o izgradnji integrisanog turističkog grada na području Trnova.

Realizacijom ovog projekta u BiH će prvi put biti izgrađen turistički kompleks koji će po svojoj veličini i vrijednosti investicije predstavljati najveći projekt ove vrste na području jugoistočne Evrope i šire, saopšteno je iz Općine Trnovo.

tvsa

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Feb 2015 17:00 #4563 by Eldinjhi_72
Ja ne mogu da skontam da neko moze objaviti vijest da ce Bosna biti medju 50 zemalja u turizmu a prihod od turizma jedva 50 mil eura..Pa ljudi moji jedan Paris ima preko 10 mil turista godisnje sam a to je samo grad i mi nesto pricamo da cemo biti atrakcija..Mi imao ljepota ali posto smo mi uvjek smatrali da smo najbolji u svemu onda nije ni cudo sto se kacimo za takve informacije..sarajevo je moj grad i meni je najbolji ali pogledajmo Bascarsiju pa to je postalo bezveze,niko nista ne pravi sve uvoz iz turske,prodaju se oni salovi zastave,cime da privucemo strance..Ja trenutno zivim u Svedskoj i kada uporedim Stari grad u Stockholmu i Bascarsiju meni se povraca koja je to razlika u svemu...Do kada cemo se mi zavaravati da imamo sve najbolje i da znamo sve najbolje...Ja bih volio da godisnje u Sarajevo dodje isto kao i u Pariz turista ali sa ovakim ljudima,ovakom infrastrukturom necemo doci ni blizu 100 hiljada.

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Feb 2015 17:16 #4564 by Fache
Pa dobro ali pozitivna je ova vijest za izgradnju turistickog grada, ipak je velika investicija u pitanju...

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

02 Feb 2015 20:28 #4566 by Eldinjhi_72
Volio bih da je istina ali dali si gledao dnevnik da iko od glavnih vlasti u drzavi nije bio kod potpisivanja a onaj projekat Beograd na vodi sam premijer prezentuje..Znaci da je to sve nesto sumnjivo ali vio bih da se to odradi...

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

04 Feb 2015 14:04 #4572 by Fache
Pa nije niko ni sudjelovao u dogovaranju projekta, to se islo nesto preko ambasade BiH u Emiratima, nisam siguran...

To je tvoje pravilo, moje ne

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

04 Feb 2015 20:12 #4578 by Eldinjhi_72
Pa bas zato je to jadno da nikoga to ne zanima od glavesina nego jedan nacelnik Trnova sam potpisuje...Ako ovo bude istina i pocne se graditi pa trnovo ce biti vece od pola gradova u Bosni...A zamisli da se jos i ona nova ilidza izgradi sa isto 40 hiljada stanovnika eto Sarajevo dodje do milijona,hahaha..Tako se pricalo i za Vrtove Riverine ili kako se ono zove da ce imati oko 40 hiljada stanovnika,hotele centre pa napravise 3 zgrade i kraj...

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.068 seconds
Top