Umjesto 63 na Hastahani planirano 89 posto parkovske površine

marijin dvor hastahana sa c.netOpćinsko vijeće Centar održalo je u četvrtak, 17. aprila 2019. godine 36. redovnu sjednicu. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Usvojen Nacrt odluke o izmjenama i dopunama RP za lokalitet Hastahana

Na dnevnom redu ove sjednice bio je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor - lokalitet Hastahana, sa Nacrtom odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor - lokalitet Hastahana.

Nakon rasprave o predloženim izmjenama i dopunama RP, nacrt ovog planskog dokumenta je dobio podršku većine prisutnih općinskih vijećnika. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor - lokalitet Hastahana će biti upućen na javni uvid, a nakon toga na javnu raspravu za koju će biti pripremljena i 3D prezentacija, te svi neophodni podaci uključujući i način rješavanja toka saobraćaja.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa timom planera i urbanista, stručnjaka i arhitekata iz Savjeta za urbanizam i prostorno planiranje, te Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao predlagač izmjena i dopuna ovog planskog dokumenta u uvodnom izlaganju naglasio da su izmjene i dopune planskog dokumenta za lokalitet Hastahana predložene sa ciljem da se iznađe najbolje plansko urbanističko arhitektonsko rješenje, posebno imajući u vidu da je prostor Hastahane sada u lošem stanju, gotovo bez zelenila i gdje dominira betonska ploha.

Prema važećem Regulacionom planu parkovska površina na Hastahani je planirana na 63% površine, a predloženim izmjenama i dopunama predviđeno je da parkovska površina zauzima 89% na ovoj lokaciji što je daleko više u odnosu na trenutno stanje ovog lokaliteta na kojem ogromnu većinu površine zauzima betonska ploha, a samo neznatan dio parkovska površina.

Podsjećamo da je Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor - lokalitet Hastahana donijelo Općinsko vijeće Centar na 15. redovnoj sjednici, održanoj 29. septembra 2017. godine. Nakon toga je raspisan konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja. Konkursna komisija nije dodijelila prvu nagradu jer većina radova predviđa izuzetno veliku izgrađenost a ne pejzažno oblikovanje lokaliteta u kojem dominira park. Odlučeno je da se od ostalih nagrađenih radova preuzmu najuspješniji dijelovi i integriraju u planski dokument u kojem se zadržava osnovna ideja da ovaj lokalitet bude dominantno zelena površina.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor - lokalitet Hastahana, ukupne površine 1,2 ha, predloženo je dakle da uređena parkovska površina sa multifunkcionalnom plohom bude uređena na gotovo 90% parka. Kad je riječ o izgradnji objekata, ispod parka je planirana izgradnja podzemne javne garaže na tri etaže, kao i podzemni objekti čija je namjena javni sadržaji (sjedište mjesne zajednice, izložbeni paviljon, knjižara, multifunkcionalna sala, biblioteka i slično). Također je predložena na parceli površine 1.100 m2 izgradnja objekta javnog sadržaja visine P+3.

Načelnik Ajnadžić je uvažio zahtjeve više vijećnika koji su u raspravi naglasili neophodnost očuvanja javnih zelenih površina, kako na ovoj, tako i na drugim lokacijama na području općine Centar. U tom kontekstu istakao je da Općina Centar pored obnavljanja i uređenja postojećih parkova radi na pripremama za izgradnju najvećeg parka u Sarajevu na lokalitetu Betanija-Šip sa atraktivnim rekreativnim sadržajima.

Na kraju je naglasio da će u okviru javnog uvida, te javne rasprave prihvatiti najbolja rješenja, odnosno prijedloge, kako građana, tako i struke kako bi ovaj lokalitet dobio najbolju urbanu formu i sadržaje.

Načelnik Ajnadžić je izrazio žaljenje što je tokom rasprave o ovom važnom pitanju jedna od vijećnica problematizirala, odnosno iznosila tvrdnju kako kao rođena Sarajka ovaj grad voli više od svih prisutnih vijećnika.

''Šta bi na ovu tvrdnju vijećnice kazali heroji Sarajeva Mustafa Hajrulahović Talijan, Safet Zajko, Safet Hadžić, Enver Šehović organizatori otpora agresiji na našu domovinu i komandanti odbrane Sarajeva koji su svoj život ugradili u temelje odbrane, kao i hiljade svih drugih boraca heroja Armije i MUP-a RBiH koji nisu rođeni u Sarajevu, ali su ga sa ljubavlju, čašću i dostojantvom hrabro branili i odbranili. Valja baš zato vjerovati da su i oni neizmjerno voljeli ovaj grad, kao i mnogobrojni umjetnici, kulturni radnici, pisci, pjesnici, privrednici, ljekari, sportisti i svi drugi koji su dali ogroman ukupan doprinos razvoju i napretku Sarajeva'', naglasio je Ajnadžić.

Izbor novih članova komisija Općinskog vijeća

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i mandatno imunitetska pitanja, a po prijedlozima općinskih odbora političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, usvojena je odluka o razrješenju i izboru pojedinih članova komisija. Tako je članstva u Komisiji za statut i propise razriješen Jasmin Kreso, a umjesto njega je izabrana Senada Bosno. Za člana Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti izabrana je Jelena Samardžić umjesto Alme Cerić koja je razriješena te dužnosti. Amra Alajbegović razriješena je članstva u Komisiji za poslove iz stambene oblasti a umjesto nje izabran je Sejad Đozo. Izudin Karić izabran je za člana Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama umjesto razriješenog Kenana Trebinjca.

Članstva u Komisiji za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima razriješeni su Edin Šaković i Mirza Zeković i umjesto njih su izabrani su Dženan Mulić i Samir Fazlić. U Komisiju za pitanja mladih izabrana je Armina Ligata umjesto Jelene Samardžić koja je razriješena te dužnosti. U Komisiju za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa izabrani su Edin Šaković i Midhad Hondo umjesto razriješenih Semira Durakovića i Irhada Čovrka. Članstva u Komisiji za budžet i finansije razriješena je Meliha Ferhatović i na tu dužnost je izabran Draško Jeličić. Novoizabrani članovi Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama su Asim Penava, Nermin Kapo i Nuko Grebović, a razriješeni su Alma Kaljača, Emin Kutlovac i Amar Hamzić.

u Komisiju za kulturu i sport izabrani su Mirza Pašić i Benjamin Soko umjesto razriješenih Edina Mirvića i Almira Kurta. Članstva u Komisiji za energetsku efikasnost razriješeni su Semir Sefić i Mevlida Hujić i na tu dužnost izabrani su Ermin Bajrović i Sara Arslanagić. Za člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova izabrana je Mersida Prepoljac umjesto razriješene Varje Nikolić. Za člana Komisije za poslovne prostorije izabran je Jasmin Gazija umjesto razriješenog Igora Stojanovića. Članstva u Komisiji za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa razriješena je Inda Handžić-Bašić i umjesto nje je izabrana Melisa Lekić.

(sa-c.net)