Tuzla | Construction News

26 Jun 2011 20:36 #233 by eMir_
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA TUZLA
Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove


Na osnovu člana 7. Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (“Službeni glasnik općine Tuzla”,broj 6/03, 7/03,10/05,6/06,7/06 i 5/07) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta broj 02-31-5521-2011 od 22.06.2011.godine, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju

KOLEKTIVNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA „C“ (C1, C2, C3, C4) U
NASELJU STUPINE U TUZLI

1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „C“ (C1, C2, C3, C4) u u naselju Stupine u Tuzli i to:
-k.č.broj 1011/3, površine 262m2, upisana u PL 342 KO Tuzla II, posjed Općina Tuzla,
-k.č.broj 1028, površine 1635m2, upisana u PL 1543 KO Tuzla II, posjed Općina Tuzla, (obje stari premjer k.č.broj 1466/5 i k.č.broj 1428/12 KO Tuzla)
-k.č.broj 3314/5, površine 450m2, upisana u PL 335 KO Tuzla II, posjed Putevi Tuzla, (stari premjer k.č.broj 1690/7, KO Tuzla)
-k.č.broj 3434/12, površine 756m2, upisana u PL 377 KO Tuzla II, posjed društvena svojina vode,(stari premjer k.č.broj 1386/40)
-k.č.broj 2150, površine 2195m2, upisana u PL 1404 KO Tuzla III, posjed Općina Tuzla,(stari premjer k.č.broj 1468/8, k.č.broj 1469/8 i k.č.broj 1468/37 KO Tuzla)
-k.č.broj 2575/15, površine 756m2, upisana u PL 295 KO Tuzla III, društvena svojina, vode (stari premjer k.č.broj 1386/40) pravo raspolaganja općina Tuzla, a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj 07/11-23-1959-2011 od 18.03.2011..godine, broj 07/11-23-1959-2011 od 20.04.2011.godine i zaključka broj 07/11-23-1959-2011 od 20.06.2011.godine Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

NAMJENA POVRŠINA: Stambeno-poslovni objekat i površine vanjskog uređenje za pristup komunikaciji
KARAKTER: Stalni
GABARITI OBJEKTA:Objekat je nepravilne osnove, okvirnog gabarita 74m x 76m. Objekat do nivoa poda prizemlja predstavlja jednu cjelinu (dvije podrumske etaže) sa okvirnim gabaritom 74m x 76m a nadzemni dio objekta se sastoji od 4 lamele koje imaju sljedeće gabarite:
* Lamela C1: gabarit 46m x 15m,
* Lamela C2: nepravilne osnove sa okvirnim gabaritom 23m x 25m,
* Lamela C3: gabarit 46m x 15m,
* Lamela C4: nepravilne osnove sa okvirnim gabaritom 48m x 51m.
SPRATNOST OBJEKATA: cjelokupan objekat odnosno sve 4 lamele imaju zajedničke 2 podrumske etaže, tako da njihova spratnost iznosi:
* Lamela C1: 2Pod + P+7 + Potk
* Lamela C2: 2Pod + P + 12 + Potk
* Lamela C3: „Pod + P + 7 + Potk
* Lamela C4: 2Pod + P + 1
SADRŽAJ: Kolektivni stambeno-poslovni objekat ( Suterenska etaža, garažni prostori i pomoćni prostori, u nivou druge podrumske etaže u okviru gabarita objekta predvidjeti dvonamjensko sklonište. Prizemlje i 1. sprat za poslovne prostore i ostale etaže za stanovanje), saobraćajnice sa parkinzima, uređene zelene površine.
KORISNA POVRŠINA OBJEKATA: cca 25.000m2, a konačna će biti utvrđena nakon izrade Glavnog projekta
NAPOMENA:Konačna neto korisna površina će se utvrditi nakon izrade Glavnog projekta, a eventualna razlika naknade za pogodnost lokacije će se obračunati u postupku izdavanja odobrenja za građenje u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“,broj 67/05).
Spratnost i gabariti objekata se ne mogu mijenjati, a konačna korisna površina po Glavnom projektu ne može biti veća ili manja od 5% okvirne korisne površine iz ovog Javnog konkursa.
Neće biti prihvaćeno odstupanje u pogledu horizontalnih gabarita i spratnosti objekta u odnosu na navedene u ovom Javnom konkursu.
PRILAZ OBJEKTU:sa južne i zapadne strane, sa pješačkog platoa u okviru vanjskog uređenja. Ulaze u objekat planirati u visini prizemlja. Ekonomske ulaze za poslovne prostore u prizemlju objekta organizovati sa pješačkog trga u određenom vremenskom režimu sa i nivoa 1. podrumske etaže.
SAOBRAĆAJ: Kolski prilaz stambeno-poslovnom objektu predvidjeti sa istočne strane, odvojenim krakom sa prilazne saobraćajnice za stambeno-poslovne objekte „B1“ i „B2“ i sa zapadne strane objekta, izgradnjom nove servisne saobraćajnice sa zapadne strane objekta.

Početna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište koju čine naknada za zemljište u iznosu od 300,00 KM/m2 (6054m2 x 300,00=1.816,200,00 KM) i naknada za rentu u iznosu od 53,07 KM/m2 (25.000,00 x 53,07=1.326.750,00 KM ) je:

3.142.950,00 KM


2. Na javnom konkursu ne mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i neizmirene obaveze prema Općini Tuzla po bilo kom osnovu na dan podnošenja ponude po ovom Javnom konkursu.
Pravo učešća na javnom konkursu, pod uslovom da nemaju neizmirene obaveze iz prethodnog stava, imaju i dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji čiji su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.
3. Prednost za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta ima učesnik konkursa
koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu naknadu iz ovog javnog
konkursa.
Ukoliko dva ili više učesnika konkursa ponude istu visinu naknade, prednost će se dati učesniku konkursa koji ponudi kraći rok izgradnje.
Neće se prihvatiti prijava učesnika konkursa koji naknadu za dodjelu građevinskog zemljišta ponudi u visini početne naknade utvrđene u ovom konkursu.

4. Učesnik konkursa – investitor, koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, :

4.01. obavezan je da u roku od deset dana od dana donošenja zaključka Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kao prvorangirani na javnom konkursu dostavi dokaze o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa, kao i dokaz da nema neizmirenih obaveza prema Općini Tuzla po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište

4.02 (1)Investotor kojem Općinsko vijeće na osnovu javnog konkursa rješenjem dodjlejuje zemljište na korištenje radi gradnje poslovnih, stambeno-poslovnih ili kolektivnih stambenih objekata, dužan je ponuđeni iznos naknade za zemljište i rentu, platiti odjednom, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta.
(2)Investitor koji je prvorangirani na javnom konkursu dužan je zaključiti ugovor sa Općinom Tuzla o međusobnim pravima i obavezama u roku do 10 dana od pravosnažnosti rješenja Općinskog vijeća o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
(3) Ugovor sadrži:naznačenje ugovornioh strana, obavezu dostavljanja finansijske garancije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja iz prethodnog stava za iznos iz ponude, sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana izdavanja garancije, obavezu dostavljenja činidbene finansijske garancije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja iz prethodnog stava za poštivanje ponuđenog roka gradnje.Ova garancija se izdaje na iznos od 10% od predračunske vrijednosti objekta i sa rokom važenja u trajanju određenom u ponudi, produženom za 60 dana u odnosu na krajnji rok gradnje objekta iz ponude.
(4)Predračunska vrijednost objekta iz prethodnog stava ovog člana utvrdiće se na način, da se važeća prosječna konačna građevinska cijena pomnoži sa brojem kvadrata korisne (neto) površine iz javnog konkursa.
(5)Ukoliko investitor iz stava 2. ove tačke ne dostavi dokaze o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa, kao i dokaz da nema neizmirenih obaveze prema Općini Tuzla po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište ili ne postupi u skladu sa odredbama stava 2. i 3. ove tačke, javni konkurs će se poništiti i raspisati novi, a uplaćeni depozit se tom investitoru neće vratiti.
4.03 dužan je da o vlastitom trošku izvrši radove na uređenju zemljišta saglasno urbanističko-tehničkim uslovima i projektom uređenja i da način i dubinu temeljenja objekta utvrditi Elaboratom o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla kojim će biti obuhvaćene sve četiri lamele, te uraditi Projekat zaštite stabilnosti građevinske jame

5. Prijava na konkurs sadrži ime i prezime, odnosno firmu, adresu i kontakt
telefon učesnika konkursa.

Uz prijavu na konkurs, učesnik konkursa je dužan da priloži:

5.01. ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet konkursa, sa definisanim rokom izgradnje objekta na koji se prijava odnosi;

5.02. dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini 10% od početne naknade, tj.
iznosa 314.295,00 KM na depozitni račun Općine Tuzla broj: 1321000185060197 vrsta prihoda:722431, svrha uplate:depozit po Javnom konkursu,
koji iznos će se učesnicima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, vratiti
nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provođene
javnog konkursa, ukoliko isti nisu uložili pismeni prigovor na Zaključak, a
uračunati unaknadu učesniku koji bude izabran;

5.03. -izjavu učesnika konkursa, ovjerenu od strane nadležnog organa, da će u roku
od 10 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta radi građenja, zaključiti sa Općinom Tuzla ugovor iz tačke 4.02.ovog javnog konkursa i da će se uslučaju nezaključenja ugovora smatrati da je on kao ponuđač odustao od dodjele građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja te da pristaje da Općinsko vijeće ukine pravosnažno rješenje kojim mu je izvršena dodjela građevinskog zemljišta.

5.04. ugovor o zajedničkoj gradnji čiji su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa (za učesnike konkursa iz tačke 2. stav 2. javnog konkursa).

5.05. rješenje o registraciji pravnog lica, fotokopiju lične karte za fizička lica
(ovjerene fotokopije dokumenata)

6. Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti poštom ili putem Centra za
pružanje usluga (Šalter sala), Tuzla, ulica ZAVNOBiH,broj 11), sa naznakom:

Općina Tuzla
Komisija za provođenje javnog konkursa
(Sekretar Komisije NOŽINOVIĆ EDINA)
Prijava na Javni konkurs za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju
KOLEKTIVNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA „C“ (C1, C2, C3, C4) U
NASELJU STUPINE U TUZLI

” ne otvaraj”

T U Z L A
Ul ZAVNOBiH-a 11

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

7. Javno otvaranje prijava na konkurs obaviće se dana 12.07. 2011.godine, u zgradi Općine Tuzla (Sala za sastanke) u Tuzli,ulica ZAVNOBiH,broj 11. sa početkom u 12 sati, u prisustvu zainteresovanih učesnika konkursa i predstavnika sredstava informisanja.
O rezultatima konkursa svi učesnici konkursa će biti obaviješteni na način i u rokovima utvrđenim odredbom člana 48. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (“Službene novine FBiH”,broj 67/05).

8. Ukoliko učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste prvenstva kojem je izvršena
dodjela zemljišta odustane od utvrđenog prava na dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, ili mu se rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, javni konkurs će se poništiti i raspisati novi, a uplaćeni depozit se neće vratiti.

9. Učesnici javnog konkursa, koji nakon javnog otvaranja prispjelih ponuda na
javni konkurs, a prije nego što Komisija za provođenje javnog konkursa donese Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odustanu od podnesene prijave na javni konkurs, gube pravo na povrat uplaćenog depozita. Učesnicima javnog konkursa koji nisu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, depozit će se vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provođenje javnog konkursa, ukoliko isti nisu uložili pismeni prigovor na Zaključak.

Uvid u Regulacioni plan prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli – analitičko dokumentaciona osnova sa osnovnom koncepcijim izgradnje i uređenja prostora – I faza, se može izvršiti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, ulica ZAVNOBiH,broj 11.

Općina Tuzla ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom konkursu, te zadržava pravo da ovaj konkurs poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-
PRAVNE POSLOVE TUZLA

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:37 #234 by eMir_
Nije u Tuzli nego je u Ravenni ali mi je skroz simpa... Tuzlanski parkPrijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:39 #235 by eMir_
Robot II

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:40 #236 by eMir_
SPO - Kazan mahala - TehnogradPrijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:41 #237 by eMir_
SPO - AVAZ - Robot Centar

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:42 #238 by eMir_
SPO - Kuća Hukić-a

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:43 #239 by eMir_
SPO - Lucijana 04 - Irac


@slanigrad

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:44 #240 by eMir_
SPO - Gromex - Moluhe
@slanigrad

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

26 Jun 2011 20:44 #241 by eMir_
Stadion Tušanj
@slanigrad
The following user(s) said Thank You: Admir

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

27 Jun 2011 22:02 #242 by eMir_
SPO - Zlokovac - Giprom- uskoro useljivo!

Prijava ili Kreiraj račun da se pridružite razgovoru.

Time to create page: 0.105 seconds
Top