Objavljen tender za izradu glavnog projekta petlje Velešići

prva transverzala att vlada ks

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo objavile su tender za izradu glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima, a u okviru izgradnje gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu, dionica: Stup-Buća Potok-Pofalići-Velešići-Bentbaša.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) je 940.170,94 KM, a rok za prijem ponuda je 19. oktobar 2021.godine.

JP Ceste Federacije BiH određeno je za implementatora projekta izgradnje Gradskog autoputa u Sarajevu, koji će, po do sada raspoloživim informacijama, biti realiziran na nivou brze ceste sa različitim fazama izrade projektne dokumentacije.

"Nakon usvajanja glavnog projekta i dobijanja urbanističke saglasnosti pristupiti će se provođenju postupka eksproprijacije nekretnina. Važno je navesti da se radi o veoma kompleksnom strateškom projektu koji zahtijeva velika financijska ulaganja i koji se jedino može realizirati uz podršku Vlade FBiH i angažman svih relevantnih institucija FBiH , KS i gradskih opština na kojima će se graditi. Kao što smo već ranije spomenuli, izgradnjom ceste ovog ranga složenosti riješit će se problem velikih prometnih gužvi bržim tranzitnim saobraćajem, saobraćajnim rasterećenjem gradskih ulica i većom bezbjednosti učesnika u saobraćaju", naveli su iz Cesta Federacije.

Podsjetimo, u okviru projekta kao cjeline: Butila – Boljakov Potok – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Ciglane – Nevjestina Ulica (Bentbaša), predviđa se izrada potrebnih studija i projekata, a predmet ovog projektnog zadatka je izrada:

- Idejnog projekta brze ceste u Sarajevu: petlja Velešići
- Glavnog projekta brze ceste u Sarajevu: petlja Velešići

Projektant će u okviru usluga ovog Ugovor izraditi Idejni i Glavni projekat brze ceste u Sarajevu na dionici:

- petlja Velešići (dužina objekta Velešići cca 500 m). Potrebno je riješiti privremenu saobraćajnicu između Petlje Pofalići i petlje Velešići dužine cca 800m, veznu saobraćajnicu za hotel Grand cca 120m, naselja Velešići i detaljno riješiti vezu petlje Velešići i I transverzale. Projektom također obraditi vezu petlje Velešići sa postojećim tunelom Ciglane, uključujući prelazak preko I transverzale.

Ukupna dužina servisnih saobraćajnica je cca 1,0km.

Veza petlje Velešići sa naseljem Pofalići je planirana sa novom servisnom saobraćajnicom, koja je privremenog karaktera za dvosmijerni saobraćaj. Početak servisne saobraćajnice je iznad mljekare, a završava priključkom na sjeverni objekat petlje Velešići. Padina je na pojedinim dijelovima okarakterisana kao nestabilna, zbog čega se elementi poprečnog profila servisne saobraćajnice usvajaju za računsku brzinu v=40 km/h, što bi smanjilo preveliko usijecanje u padinu.

Predviđena dužina saobraćajnice je cca 790m. Saobraćajna petlja u Velešićima locirana je iznad kolosijeka buduće ranžirne stanice i objekta koji veže petlju i I transverzalu. Teren Velešičke doline grade moćni slojevi aluvijalnih naslaga vrlo heterogenog sastava i geološki supstrat koji se pojavljuje na dubini od oko 12 m.

Rješenje saobraćajne petlje Velešići dato je u vidu izduženog romba. Ovo rješenje je usvojeno kao optimalno, pošto u oskudnom gradskom prostoru, veza gradskog autoputa sa gradskim ulicama zahtijeva najmanje prostora, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top