Odabran izvođač radova na izgradnji raskrsnice na spoju ulica IX transverzale

ix transverzala sa feb 01 23 8

Općina Novi Grad Sarajevo odabrala je firmu Bosman kao izvođača radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica IX transverzale, ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja ili zaštite komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice.

Kako je naedeno u odluci ova firma ponudila je cijenu za okvirni sporazum u iznosu od 1.752.033,37 KM bez PDV-a, odnosno 2.049.879,04 KM sa PDV-om.

Tender za izbor izvođača radova je raspisan u decembru 2022. godine. U istom je navedeno da je ukupno maksimalno trajanje svih pojedinačnih ugovora je dvanaest mjeseci računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Zapisnikom o otvaranju ponuda od 10.02.2023. godine Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, u propisno upakovanim kovertama, pristigle dvije ponude ponuđača “Bosman” d.o.o. Sarajevo i “Strabag” d.o.o. Sarajevo.

Nakon što je Komisija utvrdila da su blagovremeno pristigle navedene ponude, pristupila je analizi i ocjeni ponuda u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača "Strabag" d.o.o. Sarajevo prelazi planirana sredstava ugovornog organa za predmetnu javnu nabavku, odnosno prelazi procijenjenu vrijednost nabavke iz Odluke o pokretanju postupka.

Komisija je također utvrdila da ponuda ponuđača "Bosman“ d.o.o. ispunjava formalno-pravne i kvalifikacione uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji Izvršena je računska kontrola ponude i konstatovano je da nije bilo računske greške.

Podsjećamo, ovo je jedan od tri značajna infrastrukturna projekta koja se realiziraju na prostoru općine Novi Grad Sarajevo, a kada su ceste u pitanju. Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač potpisali su u septembru 2022. sporazume o zajedničkom pokretanju postupka javnih nabavki i za ovaj projekat.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top