Općina Centar priprema novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten Penny plus u Velešićima

penny plus velesici foto N1

Općina Centar Sarajevo je putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kao prethodno pitanje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Firma Penny plus je na rješenja o provođenju promjena uložila žalbu.

Postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbe, poništila rješenja i predmet vratila Općini Centar na ponovni postupak i odlučivanje.

Po nalogu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ovaj predmet rješava prioritetno imajući u vidu najveći značaj izgradnje Prve transverzale.

U ponovnom postupku Općina će, rješavajući ovo važno pitanje u cjelosti, uvažiti upute Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove polazeći i od pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, donijeti novo rješenje o provođenju promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kako bi se stvorili preduslovi za postupak eksproprijacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama u vlasništvu Penny plus, a koje se nalaze na trasi saobraćajnice i transverzale.

Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na parcelama firme Penny plus u Velešićima stvaraju se pravne pretpostavke da Zavod za izgradnju KS, pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top