Novim regulacionim planom Širokača planirana gradnja nekoliko stambenih objekata i garaža

rp sirokaca

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je na 22. sjednici održanoj 26.01.2023. godine, donijelo odluku o pristupanju izradi izmjene i dopuna Regulacionog plana Širokača.

Parcele koje u obuhvatu RP nalaze u K.O. Sarajevo XIII Općina Stari Grad Sarajevo. Površina obuhvata iznosi P=0,25 ha.

Izmjene i dopune Regulacionog plana "Širokača" vrše se u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na dijelu parcela označenih kao k.č. broj 686/4 i k.č. broj 689 K.O. Sarajevo XIII.

Uvidom u postojeći Regulacioni plan "Širokača" utvrđeno je da je na predmetnom loklitetu planirano šest građevinskih parcela sa horizontalnim i vertikalnim gabaritima objekata, saznaje Akta.ba.

Izmjena i dopuna Plana radi se u cilju da se prostor urbanizira na kvalitetan način, uvažavajući vlasničke odnose, te da se prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora za izgradnju stambeno-poslovnih objekata prema sljedećim uslovima.

Uslovi su da se planira objedinjavanje građevinskih parcela, te formiranje dvije građevinske parcele veće površine, u skladu sa pristupnom saobraćajnicom. Građevinske parcele formirati istočno (p1) i južno od pristupne saobraćajnice (p2) u skladu sa prostornim mogućnostima.

Na građevinskim parcelama planirati stambeno-poslovne objekte u skladu sa prostornim mogućnostima i adekvatnim distancama prema susjednim objektima. Planirati procenat izgrađenosti građevinskih parcela (Pi) do 30%, uz koeficijent izgrađenosti (Ki) 1,3. Na parceli "p1" planirati objekat maksimalne spratnosti 2SP2.

Na istočnom dijelu parcele "p2" planirati objekat maksimalne spratnosti 2SP2M, a na zapadnom dijelu maksimalne spratnosti 2SP2, uz prilagođavanje terenu u nagibu.

Novim RP treba razmotriti mogućnost realizacije jedinstvenog garažnog prostora u nivou najniže etaže. Površina podzemnih etaža može biti veća od tlocrtne površine objekta, uz povlačenje minimalno 2 m od građevinske parcele, ukoliko se ne remeti osnovna funkcija komunalne infrastrukture i ne zahtjeva izmještanje njihovih vodova, te ne ugrožava objekte na susjednim parcelama.

U okviru podzemne garaže/parking prostora obezbijedit će se potreban broj parking mjesta, u skladu sa važećim Regulacionim planom i planiranim sadržajima, 1 parking mjesto - 1 stambena jedinica, za poslovni sadržaj 1 parking mjesto na 60 m² BGP-a.

Zadržat će se koncept saobraćajne mreže definisan važećim Regulacionim planom. Saobraćajno povezivanje lokaliteta koji je predmet izmjena i dopuna plana, obezbijediti preko saobraćajnice koja se nalazi sa sjeverne strane parcele u skladu sa važećim Regulacionim planom "Širokača".

Pješačke komunikacije planirat će se u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja.

Sredstva za pripremu i izradu izmjena i dopuna Plana u iznosu od 28.000,00 KM osigurat će krajnji investitor putem Općine Stari Grad Sarajevo.

Investitor je također dužan obezbijediti i detaljan geotehnički izvještaj koji podrazumijeva izvođenje detaljnih geotehničkih radova, koji prema Zakonu o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo. Nosilac izmjena i dopuna Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

(akta.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top