Bihać: Na prostoru od 1,84 ha planirana izgradnja robne kuće, hotela, istraživačkog centra...

bihac plan parcelacije devijacija2

Gradonačelnik grada Bihać Šuhret Fazlić, na prijedlog Službe za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko-građevinsku inspekciju donio je Zaključak o usvajanju Plana parcelacije Devijacija.

Kako se navodi iz Gradske uprave Bihaća, usvaja se Plan parcelacije Devijacija, u svrhu izgradnje, poslovnih, upravnih, uredskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja, gradske robne kuće, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori, poslovni hoteli, prodavnice, izložbeno-prodajni saloni i slični prostori i građevine, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, saobraćajne građevine, javne garaže, istraživački centri i građevine javne i društvene namjene i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu.

"Namjena površina koja se utvrđuje planom parcelacije je zona privredne namjene poslovna - P2. Veličina i oblik građevinskih parcela za navedene objekte utvrđuje se u skladu sa ovim planom. Izradom plana parcelacije obuhvaćen je prostor u površini od 1,84 ha" - ističe se u zaključku.

Dodaje se da se izgradnja i druge intervencije na planiranim objektima na području obuhvaćenim planom parcelacije, može se vršiti samo po utvrđenim urbanističko-tehničkim uvjetima.

"Pribavljanje, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata u obuhvatu plana parelacije vršit će se po odredbama zakona, te u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu" - stoji u zaključku.

Nadzor nad provođenjem ovog zaključka i Plana parcelacije vrši Gradonačelnik putem Službe za urbanističko planiranje i građenje.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku grada Bihaća".

(eKapija.com)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top