Etno-selo sa bungalovima, SPA centar, park-šuma - sadržaji u budućem turističko-rekreativnom centru Balkana kod Mrkonjić Grada

etno selo mrkonjic grad

Do 4. decembra traje javni uvid u nacrte regulacionih planova u obuhvatu Zoning plana područja posebne namjene Turističko-rekreativnog centra Balkana u Mrkonjić Gradu.

Radi se o regulacionim planovima za vikend zonu - zonu rezervisanu za izgradnju etno sela i zonu rezervisanu za budući razvoj. Obuhvaćen je prostor u ukupnoj površini od oko 37,74 ha, a planove je radila banjalučka firma Projekt.

Zoning plan područja posebne namjene turističko-rekreativnog centra "Balkana" je donesen jula 2017. Prema navedenom Zoning planu područje rezervisano za izgradnju bungalova, vikend objekata i etno-sela je uglavnom prostor uz "put gljiva" od Balkane prema Mrkonjiću. Najvećim dijelom obuhvata livade.

U zoni rezervisanoj za izgradnju bungalova i etno sela dozvoljena je izgradnja bungalova, vikend objekata i etno-sela, namijenjenih isključivo turizmu, uz uslov prilagođavanja spoljašnjeg izgleda u cilju uklapanja u okolinu. Rekreativne površine su površine unutar šumskog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta na kojima se dozvoljava namjensko uređenje. Pripadaju namjeni sporta i rekreacije.

U zonama izvan građevinskih područja dozvoljava sa izgradnja, rekonstrukcija i uređenje u skladu sa smjernicama zaštite prirode; građevinama se smatraju objekti komunalne i turističke infrastrukture, pješačke staze, biciklističke i trim staze, odmorišta, putevi, parkirališta, mostovi, sanitarni čvorovi, manji uslužni objekti u zoni višenamjenskog intenzivnog posjećivanja, nadstrešnice za sklanjanje ljudi, vidikovci i urbana oprema (edukativni panoi i putokazi, korpe za smeće, klupe i sl.).

Sjeverni dio obuhvata je magistralni put M112, zapadni dio obuhvata graniči Malim jezerom, dok je istočna granica lokalni put. Južna granica predmetnog obuhvata je šumski pojas Lisine.

U obuhvatu Plana definisane su sljedeće osnovne prostorne cjeline:

1. Velnes zona
2. Zona individualnog stanovanja
3. Zona vikendica
4. Zona za izgradnju bungalova bez centralnog objekta
5. Zona za izgradnju bungalova sa centralnim objektom
6. Zona za izgradnju etno sela
7. Zona poljoprivrednog zemljišta
8. Zona šuma i šumskog zemljišta
9. Zona park šume
10. Zona saobraćajnih i infrastrukturnih koridora

Planirani objekat velnes i SPA centra je maksimalnih horizontalnih gabarita 450 m2, sa tri nadzemne etaže.

Zbog iskazanih inicijativa zaintereovanih građana izvršena je preparcelacija i planiran veći broj vikend objekata, u zoni vikendica, ukupno 32 nova vikend objekta. Planirani vikend objekti su maksimalne spratnosti P+Pk, u osnovi maksimalno 50m2.

Planira se 17 privremenih objekata tipa bungalova u zoni bungalova, sa mogućnošću komercijalne upotrebe u domenu iznajmljivanja smještaja za turiste, bez usluge konzumiranja hrane i pića. Bungalovi su planiranih horizontalnih gabarita 16, 22 i 30 m2, prizemne spratnosti.

Osim toga, na tri parcele planira se izgradnja bungalova uz centralni objekat (broj 69 do 109 na grafičkim prilozima). Centralni objekat je predviđen da bude maksimalnih horizontalnih gabarita 200 m2, sa dvije nadzemne etaže. Centralni objekat po namjeni treba da bude ugostiteljski. S obzirom na konfiguraciju terena, moguća je izgradnja podrumske ili suterenske etaže centralnog objekta tamo gdje se to detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima definiše kao potrebno ili neophodno. Uz centralni objekat planira se izgradnja privremenih objekata tipa bungalova. Bungalovi su planiranih horizontalnih gabarita do 30 m2, prizemne spratnosti.

Centralni objekat je predviđen da bude maksimalnih horizontalnih gabarita 200 m2, sa dvije nadzemne etaže i po namjeni trebalo bi da bude ugostiteljski. S obzirom na konfiguraciju terena, moguća je izgradnja podrumske ili suterenske etaže tamo gdje se to detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima definiše kao potrebno ili neophodno.S obzirom na karakter etno-sela poželjno je da se pojedini bungalovi koriste u funkciji ugostiteljstvo, trgovine, suvenirnica i komplementarne djelatnosti.

Na većoj površini planira se park šuma sa mjestima za sport i rekreaciju tipa adrenalinskog parka, kao i mjesta sa sadržajima za odmor i izlet (nadrstrešnice, pecane, klupice, ljuljaške).

Sve detalje planirane gradnje i budućih sadržaja na ovom lokalitetu možete pogledati u PDF dokumentu.

(eKapija)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top