Nova arapska investicija u Sarajevu: Izgradnja naselja sa 18 luksuznih vila

bojnik naselje 3DBahrain-Bosnia investitor je novog rezidencijalnog naselja Bojnik u općini Novi Grad Sarajevo. Za potrebe investitora Općina Novi Grad je pokrenula aktivnosti na izradi Urbanističkog projekta Rezidencijalno naselje Bojnik.

UP je izradio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a u njemu se navodi da je cilj izrade donošenje planskog dokumenta kojim će se ovo područje urbanizirati na kvalitetan način, optimalnom organizacijom prostora sa kompleksom objekata rezidencijalnog tipa stanovanja, opremljenim kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Površina obuhvata predviđenog za izradu Urbanističkog projekta Rezidencijalno naselje Bojnik iznosi 2,61 ha.

Planirana jeizgradnja stambenog kompleksa sa objektima rezidencijalnog tipa, na neizgrađenom zemljištu.

Urbanističkim rješenjem definisane su dvije zone:
1. Zona individualnog stanovanja
2. Zona uređenih zelenih površina i zaštitnog zelenila

Ukupno je planirano 18 parcela za izgradnju objekata. Objekti su spratnosti S+P+1 ili P+1 zavisno od konfiguracije terena, a projektovane u 4 tipa A,B,C, i D.

Prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom "Rezidencijalno naslje Bojnik" generalno je ograničen sa:
- Sjeveroistoka i istoka Ulicom Ranovačka - (granica Regulacionog plana "Ahatovići"),
- Juga i jugozapada Ulicom Mihaljevska i parcelom rezervoara,
- Zapada i sjeverozapada lokalnim putem Ulica Mihaljevska koja spaja sa Ulicom Ranovačka.

Svi planirani tipovi objekata su u oblikovnom smislu usklađeni i čine jedinstvenu cjelinu. Iskorištene su pozitivne karakteristike terena u nagibu, u smislu ostvarivanja adekvatnih vizura i pristupa za sve objekte.

Buduće rješenje, ne ugrožava zatečenu prirodnu sredinu i ne narušava postojeći ambijent. Saobraćajno rješenje unutar naselja projektovano je preko interne saobraćajnice, koja se povezuje sa postojećom naseljskom saobraćajnicom predviđenom za rekonstrukciju. Paralelno sa kolskom odvija se i pješačka komunikacija. Projektom su predviđene pješačke komunikacije (trotoari) sa obje strane interne saobraćajnice.

bojnik naselje urbanizam 3DPristup parking prostorima u okviru vlasničkih parcele, omogućen je direktno sa planirane interne saobraćajnice. U okviru rezidencijalnog naselja projektovano je ukupno 33 PM, i to 15 stambenih jedinica sa po 2 PM i tri stambene jedinice sa po 1PM. S obzirom na teren u nagibu, parking prostori dodatno su obezbjeđeni potpornim zidovima koji se nalaze na nasipu ili u usjeku, u zavisnosti od konfiguracije terena. Pješački pristup objektu, u odnosu na javnu naseljsku pješačku stazu obezbjeđena je preko vanjskog stepeništa. Vanjska stepeništa su osigurana ogradom.

Postojeće zelene površine oko objekta su zadržane, ali su dodatno uređene sa niskim i srednjim rastinjem, koje će biti detaljno definisano kroz projekat hortikulture. Oko svakog stambenog objekta u suterenskom ili prizemnom dijelu objekta, projektovan je betonski pločnik koji se nastavlja na ulazni pločnik.

U sjeveroistočnom dijelu obuhvata, gdje preovladava teren velikog nagiba zadržana je postojeća vegetacija kao vid zaštitnog zelenila, te na istom nije dozvoljena izgradnja objekata. U ovoj zoni predviđeno je samo uređenje pješačke staze sa punktovima za odmor i urbanim mobilijarom, na način da se ista inkorporira u postojeće stanje, odnosno uz maksimalno očuvanje postojeće vegetacije.

U jugoistočnom dijelu obuhvata, ispod postojećeg lokalnog pristupnog puta, u potpunosti se zadržava postojeće stanje.

Tlocrtna površina objekata 1.620 m², a bruto građevinska površina 3.728 m². Previđena je izgradnja šest objekata tipa B neto površine od 142 m2, zatim pet objekata tipa C neto površine od 152 m2, isto toliko objekata tipa D površine neto od 175 m2 i dva objekta tipa A površine 141 m2 neto.

Urbanistički projekat naselja Bojnik biće izložen na javni uvid od 14. novembra do 13. decembra 2023. Tokom javnog uvida, dana 21.11. će se održati prezentacija izloženog nacrta planskog dokumenta u prostorijama Mjesne zajednice "Dobroševići" u 15:30h. Javna rasprava o Nacrtu Urbanističkog projekta "Rezidencijalno naselje Bojnik" će se održati 14.12. sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top