Pješački most Duga Zavidovići

Projekat Pješački most "Duga" Zavidovići
Investitor Vlada FBiH
Projektant TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač POROBIĆ d.o.o. Zavidovići
Podizvođač  
Lokacija Zavidovići
Dužina Statička: 96,00m Ukupna: 101,70m
Početak radova August 2016.
Završetak radova Septembar 2017.
Vrijednost projekta ˜˜1.000.000,00 KM
Kontakt https://www.zavidovici.ba/

Bosnian Flag

Prethodne godine završena je izgradnja novog gradskog pješačkog mosta Duga u Općini Zavidovići, čime su ponovo povezane dvije obale rijeke. Projekat i izgradnja novog mosta Duga urađeni su u okviru Projekta hitnog opopravka od poplava u okviru komponente 2. Odgovorni projektant na izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta je bila kompanija “TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo”.

Pješački most Duga je projektovan kao simetrično ovješeni most preko tri raspona sa dominantnim glavnim otvorom i dva armirano betonska pilona (visine približno 19,00 m), te armiranobetonskom pločom pravougaonog poprečnog presjeka. Dispozicija pješačkog mosta je u skladu sa projektovanom trasom i niveletom, tako da se dobije ekonomično rješenje vodeći računa o koti velike vode rijeke Bosne, a u skladu sa važećim propisima, pravilnicima, standardima, pravilima struke i novim smjernicama i preporukama prihvaćenim od Investitora.

Statička dužina mosta je 96,00 m, a ukupna dužina zajedno sa krilima 101,70 m.

Ovješeni sklop mosta čini armiranobetonska rasponska konstrukcija, betonski piloni „A” oblika i kose zatege od visokovrijednog čelika, sa lateralnim vješenjanjem u dvije ravni i usidrenjem zatega u vrhu pilona, te u ankerne blokove. Most ima ukupno 24 zatege: 12 zatega unutar glavnog raspona od 70,0 m koje vežu rasponsku konstrukciju u jednakim odsječcima, dok preostalih 12 zatega se sidri u ankerne blokove koji su projektovani tako da zajedno čine jednu cjelinu sa obalnim stubovima.

Radi poboljšanja vizuelnih karakteristika mosta predviđeno je postavljanje 12 LED reflektora, kojima će se ostvariti efekat iluminacije pilona i donjih kontura rasponske konstrukcije. S istim ciljem unaprijeđenja estetskih katakteristika mosta, u okviru hortikulturnog uređenja urađeno je ozelenjavanje pristupnih zona, sa postavljanjem žardinjera i sadnjom ukrasnih stabala i niskog rastinja.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top