Hotel O3 Igman

Projekat Hotel O3 Igman
Investitor O3 d.o.o.
Projektant Prodig d.o.o. Sarajevo
Nadzor Prodig d.o.o. Sarajevo
Izvođač H.M.I. Inženjering d.o.o.
Lokacija Igman
Površina 1.355,00 m2
Početak radova 13. april 2018.
Završetak radova 06. juli 2019.
Vrijednost projekta 10 mil. €
Kontakt  

Bosnian Flag

POSTOJEĆE STANJE: Lokalitet hostela je na Velikom polju /Mrazište/, planina Igman. Smješten je na mjestu bivšeg devastiranog objekta hotela Ferijalnog saveza BIH koji je za vrijeme XIV Zimskih olimpijskih igara služio kao startno ciljna kuća. Na ostacima u ratu devastiranog objekta, izgrađen je novi sa povećanim kapacitetima. Veličina objekta je 38,20 x 26,60 m, odnosno 1016,12 m2 na lokaciji površine 3.186,22 m². Karakter objekta je stalni, a namjena omladinski hostel. Spratnost objekta suteren + prizemlje + sprat+potkrovlje 1+ potkrovlje 2 + potkrovlje 3 + tavan na jednom dijelu objekta. Objekat je izgrađen od tvrdih materijala. Krov je viševodni sa pokrivačem od bitumenske šindre. Fasada objekta, termo, sa završnom obradom od kamena, drveta, kompaktnih ploča i maltera. Prilaz objektu je asfaltnom saobraćajnicom koja se priklučuje na put Hadžići-Krupac.

LOKACIJA: Projektom je predviđena dogradnja postojećeg objekta, odnosno povećanje smještajnih kapaciteta i usluga. Zbog ograničenosti parcele dogradnja se vrši sa istočne i zapadne strane. Objekat zauzima površinu od 1.355 m². Dograđeni dio je 339 m². Prilaz objektu je sa postojeće saobraćajnice. Glavni ulaz u objekat je nepromijenjen. Ekonomski ulaz je na suprotnoj strani i do njega je predviđena gradnja pristupnog puta.

PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: Objekat čine tri piramidalna smičuća dijela unutar kojih je u središnjem dijelu postavljeno vertikalno komunikaciono jezgro koga čine lift i trokrako stepenište. Dograđeni dijelovi su kubične forme na suprotnim krajevima objekta. Oslanjaju se na postojeće komunikacije u objektu, a dva požarna stepeništa se smještaju unutar dograđenih dijelova. Organizacija prostora u objektu je zadržana većim dijelom. Dograđeni dijelovi su prostori sa smještajnim jedinicama na spratovima, dok su u prizemlju prostori sale za konferencije i restorana, a u suterenu su prostori za fitness, spa i wellness. Oblikovno objekat zadržava postojeću formu. Izmjena je u obradi etaže sprata preko koje se produžava krovna ravan. Dobiveni prostor se koristi za proširenje soba i formiranje lođa, a vizuelno objekat dobiva veću vrijednost boljim stapanjem sa terenom. Dograđeni kubusi, iako formom ne prate postojeći objekat, obradom fasade a to su drvene obloge koje se ponavljaju i na postojećem dijelu objekta, kompoziciono daju sklad objektu.

FUNKCIJA: U funkcionalnom smislu namjena objekta po etažama je sljedeća. Suteren i prizemlje su zajednički prostori, sprat odnosno potkrovne etaže su smještajne jedinice. Prizemlje objekta čine glavni ulaz, recepcija, kuhinja, restoran, kafe bar, konferensijer sala, sala za sastanke. Suteren je prostor u kome su smješteni spa i wellness sa bazenom, fitness sa pratećim sadržajima, ostave koje su liftom i stepeništem vezane za kuhinju u prizemlju. Spratovi, odnosno potkrovne etaže su smještajne jedinice. Na prvom spratu su jedan apartman i dvadeset tri dvokrevetne sobe, na drugom spratu su dva apartmana i dvadeset dvije sobe, treći sprat tri apartmana i dvanaest soba i četvrti sprat dva apartmana. Ukupno za sve etaže pedeset sedam soba i osam apartmana.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI: Osnovni statički sistem je kombinovani sistem armirano betonskih zidova i skeletnog sistema sa podužnim i poprečnim ramovima. Stepenište i lift okno je armirano betonsko. Požarna stepeništa od čeličnih profila. Horizontalnu konstrukciju čine armirano betonske ploče. Temeljenje objekta je na armirano betonskim trakama. Svi vanjski zidovi, armirano betonski i zidovi od opečnih blokova obloženi su termičkom izolacijom debljine 15 i 20 cm i to kamenom vunom u krovnim ravnima i ispod daščanih obloga i ekspadiranim polistirenom ispod kamenih obloga. Međuspratna zvučna izolacija postignuta je ab pločama te plivajćim podovima. Pregradni zidovi su od opečnih blokova debljine 12 i 15 cm. Podovi obrađeni prema namjeni prostora, drvo, kamen, keramika, tekstil. Krovni pokrivač od bitumenske šindre. Fasadni otvori od aluminijske bravarije sa prekinutim termičkim mostom. Fasada objekta u suterenskom i prizemnom dijelu od ploča štokanog kamena. Ostali dijelovi fasade oblažu se drvenim dasčanim profilima.

INSTALACIJE: Predviđeno korištenje svih priključaka na vodovodnu, kanalizacionu, elektro i gasnu mrežu. Postojeća kotlovnica koja je smještena u krovu objekta se izmješta u novoprojektovani objekat - kotlovnica pored glavnog objekta. Gorivo za kotlovnicu je zemni gas.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top