Državni zatvor

Projekat Državni zatvor
Investitor Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Projektant Studio Nonstop - Sarajevo
Nadzor Unioninvest d.d. Sarajevo
Izvođač OHL ŽS & OHL Madrid
Lokacija Naklo - Istočna Ilidža
Površina 31.000,00 m2
Početak radova 2006.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta 40 miliona EUR
Kontakt http://mpr.gov.ba

Bosnian Flag

Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH ima za cilj osiguranje pritvorskog/zatvorskog objekta visoke bezbjednosti za potrebe države Bosne i Hercegovine.

Državni zatvor će biti jedini zavod ove vrste koji će ispunjavati standarde Evropskog zatvorskog pravilnika i zakona BiH, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.

Realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina bi dobila zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 350 mjesta. U zatvoru će biti smješteni osuđenici i pritvorenici Suda BiH.

Iako izgradnja zavoda na nivou Bosne i Hercegovine zahtijeva značajna ulaganja, procjene su da je njegovo postojanje od presudnog značaja za funkcionisanje cjelokupnog sektora izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini, ali posredno i na stanje kriminaliteta i poboljšanje ukupne bezbjednosne situacije u zemlji.

Nakon što se Projekat realizuje entitetski zavodi će biti u mogućnosti da preusmjere svoje prioritete na poboljšanje programa rehabilitacije manje opasnih zatvorenika kako bi se olakšala reintegracija ovih lica u zajednicu i smanjio broj recidivista.

Izgradnja ovog objekta osiguraće uspješno provođenje reformi u oblastima pravosuđa, tužilaštva i policije, u koje su domaće strukture i međunarodna zajednica uložile značajna sredstva, a čiji bi uspjeh bio ozbiljno doveden u pitanje kada ne bi bila izgrađena ovakva infrastruktura i kada bi se koristile isključivo postojeće popravne ustanove.

Procijena vrijednosti izgradnje državnog zatvora iznosi 77.450.865 KM.

Usklađivanje sa najnovijim standardima u smislu obezbjeđenja oko 60 m2 po zatvoreniku povećalo je ukupnu površinu zavoda sa 13.000 m2 na 22.000 m2, pa je i procjena vrijednosti izgradnje novog objekta povećana na 77.450.865 KM. U ovaj iznos uključena je i izgradnja pristupnih puteva, sigurnosnih sistema te opreme i obuke budućih zaposlenika.

Projekat izgradnje državnog zatvora biće finansiran iz domaćih, donatorskih i kreditnih sredstava. Struktura troškova je slijedeća:

-12,9 miliona iz budžeta institucija BiH,

-24,3 miliona KM donatorska sredstva,

-3,4 miliona KM tehnička pomoć Evropske komisije

-38,6 miliona KM kredit Razvojne banke Vijeća Evrope

Projekat izgradnje državnog zatvora je uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2010.-2013.godine.

UK Flag

Aim of the project of construction of the Institute for execution of the criminal sanctions, detainment and other measures of BiH is to ensure high security detainment/prison facility for the needs of the state of Bosnia and Herzegovina.

The State Prison will be the only institute of this type that will meet the standards of the European Prison Rules and laws of BiH, which is especially important considering the fact that the existing entities’ prisons are characterized by the problem of crowdedness and inadequate capacities.

By the realization of the planned project, Bosnia and Herzegovina will get prison capacities of 350 beds, with maximum security. The prison will accommodate convicts and detainees sentenced by the Court of BiH.

Although the construction of the prison at the level of Bosnia and Herzegovina requires significant investments, the estimations say that its existence is of crucial importance for the functioning of the entire Sector for Execution of Criminal Sanctions in Bosnia and Herzegovina, and indirectly it affects the situation in criminality and improving of the overall security situation in the country.

After the Project is realized, the entity prisons will be able to redirect their priorities on the improving of the rehabilitation programs for less dangerous prisoners in order to make easier for these persons to integrate into the community and decrease the number of recidivists.

The construction of this facility will ensure the successful implementation of the reforms in the fields of judiciary, prosecutors’ offices and police forces, in which domestic structures and international community have invested significant resources, and whose success would be seriously endangered if such infrastructure is not built and if only the existing penitentiary institutions are used.

In 2006 and 2007, EUR 1, 6 million was ensured from the budget of Bosnia and Herzegovina for performing of works on infrastructure and preparation of land for construction of the State Prison.

According to the estimations, the costs of construction of high-security prison amount to EUR 14, 85 million, out of which EUR 2 million was ensured from the domestic budget resources in 2008.

The majority of the funds are planned to be ensured from the donor and credit funds, in approximately equal proportion.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top