Kasarna Jajce / Barracks

Projekat Kasarna Jajce / Barracks
Investitor  
Projektant  
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Vratnik - Pod bedemom
Površina  
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta 40 miliona EUR
Kontakt  

Bosnian Flag

Objekat, pa i sam kompleks, interesantan je ne samo zbog svojih obilkovnih vrijednosti, jer u Sarajevu postoje mnogi daleko ljepši objekti, već i zbog lokacije na kojoj je izgrađena, te i same historije kako objekta tako i okoline. Ova tri elementa samo su se kod ovog objekta spojila u savršenu i iznimno inetersantnu cjelinu. Ni jedan drugi poznati objekat ne pruža tako potpun pogled na grad sa istočne strane i ni jedan objekat se ne ističe kao ona pri pogledu ka istoku. Jednostavno se nadvija nad gradom, kao da ga čuva i saglediva je iz sarajevske najprometnije ulice, Ferhadije.

Kompleks Jajce kasarne nalazi se u sklopu zaštičene cjeline starog grada Vratnika okružena stambenim objektima iz osmanskog perioda i zaštičena strmom padinom sa jedne strane. Pogledamo li širu okolinu kompleksa shvatit ćemo da je ovo područje oduvijek bilo strateški važno za samo Sarajevo.

Na lokaciji je i prije dolaska Austro-Ugarske postojalo više manjih objekata za potrebe vojske. Po dolasku nove vlasti ovi objekti se nastavljaju koristiti u tu svrhu. Međutim na njihovom mjestu uskoro počinje građenje jednog jedinstvenog objekta manjih dimenzija.

Dakle, na lokaciji je na mjestu manjeg objekta 1912-te godine počela je izgradnja nove kasarne koja će (možda ironično) dobiti ime "Princ Eugen". Ona je završena 1914-te godine pred sami početak Prvog svjetskog rata. Konačni izgleda samog objekta razvijao se kroz vrijeme.

Kasarna ima simetričnu osnovu oblika slova E (smatra se da je napravljena u čast Eugena Savojskog) dimenzija 55,94 m x 38,85 m. U odnosu na pristupni plato sam objekat je izdignut za 45 cm. Južno krilo je ujedno i glavno i najveće (5,94 m x 10,60 m) i postavljeno u smjeru istok–zapad. Ostala krila su manja i nadovezuju se na njega prema sjevernoj strani (14,50 m x 28,25 i 12,00 m x 13,80 m). Srednje krilo predstavlja "osovinu"objekta i u njemu su smještene stepenice i sanitarni čvorovi.

Oblikovno južnoj fasadi posvećeno je najviše pažnje, s obzirom na to da je to glavna fasada i da se ispred nje nalazi veliki pristupni trg. Jedino je sa te strane moguće sagledati objekat. Kompoziciju fasade čine tri hotizontalna niza prozora. Horizontalnost je dodatno naglašena spratnim i krovnim vijencima. Na južnoj fasadi postoje četiri kule. Dvije velike krajnje i dvije manje centralne kule. na ovoj fasadi na sredini smješten je i glavni ulaz naglašen je portalom sa grbom Austro-Ugarske vojske.

Površina kompleska iznosi 8812 m². Pored objekta kasarne, koji je ujedno i najveći objekat u kompleksu, cjelinu čine i sljedeći objekti:

- Garaže, magazini i spremišta;

- Kupatilo i praonica;

- Kuhinja;

- Magazin materijalno-tehničkih sredstava;

- Prijavnica

Objekat kasarne ''Jajce'' svojom atraktivnošću, nakon gubitka vojne namjene, iako ruševan, itekako je interesantan za investitore kojih je bilo nekoliko,među kojima su najveće interesovanje pokazali arapski investitori.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top