Al Jazeera Balkans

Projekat Al Jazeera Balkans
Investitor Al Jazeera
Projektant Sead Gološ d.i.a. - Grupa ARH
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Šip
Površina 7.361,10 m2
Početak radova 2020.
Završetak radova 2021.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://balkans.aljazeera.net/

Bosnian Flag

Lokacija

Predmetna lokacija se nalazi u poslovno-stambenoj zoni Šip u Sarajevu, neposredno uz planiranu I transferzalu – odnosno uz ulazno izlaznu rampu kojom je omogućen pristup samoj lokaciji i budućem IT parku koji je predviđen u nastavku predmetne parcele, uz njenu zapadnu granicu. Predmetna lokacija je trapezaste forme širine cca 90m na široj strani trapeza i 69,50 metara na užoj strani trapeza, dok je dubina parcele cca 55 metara. Parcela se nalazi na padini koja se spušta prema I transferzali u pravcu jugoistok-sjeverozapad. Visinska razlika između sjeverozapadnog i jugoistočnog dijela parcele je cca 10 metara.

Tako najviša apsolutna kota iznosi 585,60 mnm, dok najniža kota predmetne parcele iznosi 575,12 mnm. Prema važećem RP granicu lokacije sa sjeverozapadne strane formira projektirani pristupni put koji pada u pravcu jugoistok-sjeverozapad, tako da je apsolutna kota nivelete projektirane pristupne ceste na jugoistočnom dijelu parcele 574,80 mnm, dok na sjeverozpadnom kraju parcele kota nivelete projektirane saobraćajnice iznosi 572,50 mnm. Na lokaciji trenutno nema značajnijeg visokog rastinja.

Planirano stanje prema Regulacionom planu “Poslovna zona Šip”

Prema regulacionom planiu (RP) “Poslovna zona Šip” na predmetnom lokalitetu predviđena je izgradnja objekta čiji gabariti u horizontalnom planu iznose 40x52 metra, a predviđena spratnost je SP+3+M. Objekt je lociran u centralnom dijelu parcele sa građevinskim linijama koje su postavljene simetrično u odnosu na granice parcele u svim pravcima. Važećim regulacionim planom predviđeno je da parking za potrebe predmetnog objekta bude organizovan u okviru parcele.

Predmetnim regulacionim planom predviđena je izgradnja objekta čija ukupna bruto površina ne uključujući prostor za garažiranje iznosi cca 8,500 m2, dok bi ukupna povrsina sa jednom podzemnom garažom parkinga morala biti uvecana za cca 2080 m2 i iznosila bi 10,580.00 m2. Pristup parceli prema važećem RP je obezbijeđen sa servisne saobraćajnice koja formira granicu parcele na njenoj sjeveroitočnoj strani parcele.

Arhitektonski koncept

Predloženim idenim arhitektonskim rješenjem predviđena je izgradnja upravne zgrade televizije Al Jazeera Balkans, uključujući sve potrebne funkcionalne zone televizije. Objekt se sastoji od nekoliko značajnijih arhitektonskih volumena.

Tako se na baznom dijelu- postamentu, koji se sastoji od dvije etaže i blago je povučen prema unutrašnjosti parcele, nalazi zeleni vrt. Iznad baznog volumena su projektirana dva arhitektonska volumena:

- prednji, “pokrenuti” volumen koji je organiziran kao slobodni volumen oslonjen na stubove V forme, u kojem je na dvije etaže predviđen prostor za uposlene. Cijeli volumen je orjentiran prema I transferzali. Ostaklen je i orjentiran prema istočnoj ali I južnoj strani kako bi mogao dobiti kvalitetno osvjetljenje. Sa zapadne strane ovaj volume je zaštićen “jakom” nadstrešnicom koja sprječava neugodnu popodnevnu insolaciju.

- Blago piramidalni volumen s konzolniom dijelom organiziran u zadnjem dijelu dispozicije gledano u odnosu na pristupnu saobraćajnicu u kojem su smješteni administrativni sadržaji, TV oprema, server, “dish farma” i jedna grana vertikalnih komunikacija. Ovaj volume predstavlja vertikalni akcent ”obučen” duplom fasadom koja se satoji od vertikalnih rigli postavljenih u nagibu, kako bi se formirala blago piramidalna forma. Ovaj volumen je završen “dish farmom i TV predajnik i dio opreme za prenos signala.

Objekt upravne zgrade Al Jazeera Balkans je projektiran na lokaciji koja će se u bliskoj budućnosti nalaziti na jednoj od najprominentnijih gradskih saobraćajnica, kojom je centar Sarajeva povezan sa koridorom VC i kojom će se ulaziti/izlaziti iz Sarajeva, dok je planirani protok voziila u oba smjera veci od 50,000 automobila dnevno.

Upravo ta činjenica, kao i položaj objekta koji će arhitektonski dominirati iznad ulazno izlazne rampe u naselje Šip i planirani IT park, bitno su uticali su na arhitektonsku koncepciju koju definira bazni volumen u kojem su organizirana 3 TV studija, ulazna partija, dok je na krovu, koji se nalazi iznad etaže suteren 1 projektiran otvoreni prostor, kao pauza između dva volumena - organiziran kao “Al Jazeera park” ozelenjen raznim vrstama viših i nižih sadnica, cvijeća, pored ostalog opremljen urbanim mobilijarom s pješačkim plohama koje podsjećaju na park.

Park je dostupan na koti terena s vana, a namijenjen je prvenstveno za okupljanja uposlenih i njihovu interakciju u nešto neformalnijem otvorenom, zelenom, gotovo parkovskom okruženju. Ovakvo okruženje bi trebalo bitno uticati na poticaj kreativne energije kod uposlenih i napokon kvalitativniji rezultat u njihovom radu.

Ovakav prostor je pored korištenja za uposlenike predviđen i za prijem vanjskih gostiju, prezentaciju dokumentarnog programa uz mogućnost organiziranja javnih susreta, prijema u okviru stručnih seminara, radionica te otvorenog kina na krovu za 100-150 gostiju za potrebe projekcija AJD programa.

Dakle, Al Jazeera park treba postati novi kreativni “hot spot” cijelog objekta. Na kraju treba naspomenuti da organizacija zelenog krova ima posebnu vrijednost i zbog odnosa prema zaštiti prirode i čovjekove okoline.

Funkcionalna organizacija

Zgrada televizije Al Jazeera je organizirana u više funkcionalnih područja, koja su distribuirana prema tehnološkoj povezanosti na različitim etažama i to:

- Administrativni dio sa ulaznom partijom

- Dio za proizvodnju programa s tri studija

- Al Jazeera park

- Odjel za vijesti

- Odjel za grafiku

- Odjel za web

- Odjel za dokumentarni program

- Odjel za tekuće poslove

- Odjel za tehniku

- Odjel za upravu

- Odjel za marketing

- Servisni sadrzaji

- Prostor za parking vozila

Obzirom da je objekt organiziran na padini koja je u značajnom nagibu, prve dvije etaže su organizirane kao suterenske jer su sa svoje jugozapadne strane potpuno ukopane u teren (razlika u visini od ulazne etaže do krova Al Jazeera parka, koji je gotovo na nivou terena s gornje strane parcele je 10 metara).

Ulazna partija, kolski pristup za tri studija i pristup jednoj etaži otvorenog prostora za parkranje organizirani su na nivou suterena/ novi -2, na koti 575,50 mnm, s koje je obezbijeđen pristup svim navedenim sadržajima.

U polovini dispozicije na nivou suterena organizirani su glavni studio, “green key” studio, kao i studio za program i nove medije. Uz tri studija su organizirani prateći sadržaji kao što su ostava za scenografiju, salon za prijem gostiju sa sanitarijama, garderoba, šminka, prostor za novinare, te pripadajuće tehničke prostorije. U preostalom dijelu dispozicije organizirana je ulazna partija sa manjim galerijskim dijelom, lobijem, prostorom za goste i posjetioce, vertiklanim komunikacijama za goste i uposlenike, te garderobama za novinare.

Garderobe bi trebale biti opremljene komfornom dizajniranim ormarima za svakog uposlenika, toaletnim stolovima, tuševima i sanitarijama. Nakon garderoba projektirana je komunikaciona vertikala koja povezuje sve etaže, a sastoji se od stepeništa, dva osobna lifta i teretnog lifta koji kreće od etaže garaže. Ova komunikacijska vertikala namijenjena je isključivo uposlenicima.

Na nivou -1, koji je potpuno ukopana s jugozapadne strane, organizirani su prateći sadržaji za produkciju, kao što su kontrolne sobe iznad svakog studija, glavni kontrolna soba, režija zvuka, kao i kabine za uređivanje sadržaja i priloga, te ostali prostori koji su potrebni za prenos programa. U preostalom dijelu etaže organizirani su sanitarni blok za žene i muškarce, te prostor za kamermane vozače.

Na nivou prizemlja je organiziran zeleni krov “Al Jazeera park”, dok se uz vertikalne komunikacije koje su organizirane u dvije grupe na isoj etaži nalazi i prostor za prezentacije, predavanja i eventualno projekcije, prostor za predavanja i obuku, te ugostiteljski sadržaj koji nudi tople napitke i jednostavniju hranu. Servis ugostiteljskog sadržaja je povezan servisnim liftom s garažom.

Na prvom nivou (nivo +1) je organiziran News room, sa pratećim kabinama za montažu, AJB Online, odjel za tekuće poslove, odjel za grafiku, dvije sale za sastanke, te prateći sadržaji sa manjom čajnom kuhinjom i toaletima za uposlenike.

Na drugom nivou (nivo +2) su organizirani odjeli za web i dokumentarni program, koji se nalaze na galeriji i predstavljaju jedinstveni volumen sa prostorom za News, dio za management, marketing, uredi managera za emitovanje i IT, te manja čajna kuhinja i toaleti za uposlenike.

Napokon na trećem nivou (nivo +3) su organizirani CAR (server sala), manji IT workshop, mesdžid, dva apartmana za goste, te potrebne mašinske i servisne prostorije. Na krovu komunikacijskog jezgra u osovinama 1-3 I A-C organizirana je “dish farma” sa opremom potrebnom za prenos TV signala.

Na nivou -3 organiziran je podzemni prirodno ventilirani parking koji ima ukupni kapacitet 54 parking mjesta, od kojih je 50 parking mjesta namijenjeno osobnim vozilima dok su 4 mjesta namijenja specijalnim TV vozilima. Van objekta je obezbijerđen parking za dodatnih 25 vozila, tako da ukupan kapacitet za parkiranje iznosi 79 parking mjesta.

Materijalizacija

Osnovni konstruktivni sistem objekta je ramovski sa AB jezgrima u kojima su formirane dvije komunikacijske vertikale sa stepeništem i po dva osbna lifta ili dva osobna i jednim teretnim liftom. Po obodu suterenskih etaže bi bila izvedena AB platna. Svi zidovi novoprojektiranih stepeništa su projektirani kao AB nosivi zidovi debljine 20 i 255 cm. Pregradni vanjski zidovi su projektirani kao montažni gipskartonski zidovi sa ispunom od kamene vune.

Svi podovi su projektirani kao plivajući sa završnom obradom koja će biti definirana u glavnom projektu; kamene ploče, keramika, panel pod, dupli pod, teksitlne obloge, drvo ili sl. Fasadno platno je ostakljeno i projektirano u nekoliko sistema aluminijske fasade sa prekinutim termičkim mostom sa strukturalnom fasadom. Krovovi su projektiran i kao ravni obrnuti krovovi, dok je krov na etaži Al Jazeera parka ozelenjen. Svi priključci instalacija biće izvedeni prema uvjetima nadležnij javnih komunalnih preduzeća.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top