Poslovno - hotelski kompleks Marijin Dvor

Projekat Poslovno-hotelski kompleks Marijin Dvor
Investitor  
Projektant ADS Studio - Sarajevo & Groleger Arhitekti - Ljubljana
Nadzor  
Izvođač
Lokacija Marijin Dvor
Površina  
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta  
Kontakt  

Bosnian Flag

U sklopu korekcije izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradskog Centra »Marijin Dvor« II faza proanaliziran je prostorni koncept organizacije struktura na potezu kompletne nulte transverzale.

Korekcijom plana na dijelu koncertne dvorane sa naznačenim višeetažnim podzemnim parking prostorom u bloku sa oznakom pod brojem 16 RP-a uz uvažavanje predhodne analize razmotrena je mogućnost gradnje višeetažnog nadzemnog objekta iznad etaža parking prostora, komplementarnih sadržaja sa konkursnim rješenjem koncertne dvorane.

Na lokaciji su predviđena tri objekta, odvojeni između na suptilan način, koji omogučava otvoren pogled prema obližnem Trebeviću, dok po drugoj strani su tri objekta odvojeni u jedinstveni fasadni ogrtač na načini da možemo govoriti o jednom objektu ili zgradi.

Tri objekta sačinjavaju sjeverno postavljen poslovni dio, južno dio postavljeni u obliku terasa predviđen kao hotel i/ili prostor za stanovanje, a između njih ulaz u lobby/aulu, otvorenu i ustakljenu cijelom visinom, kroz koju se uspostavlja jedinstveni zajednički ulaz u objekat i prostor koji iz različitih visina uspostavlja vizualni kontakt sa gradom i okolnim prostorom – svojevrsna tačka otvorenog pogleda na grad Sarajevo.

Posmatrano sa strane prema glavnoj ulici lobby/aula je otvoren i transparenten prostor, koji omogučava kontinuitet prostora u smjeru zapad – istok.

Objekat predviđa dva samostojeća vertikalna volumena kojim se kompozicijski povezuje zajednički visočiji etažni prostor lobby-ija/aule. Prvi, sjeverno postavljeni volumen ja planiran isključivo kao poslovni objekat, koji ima prizemlje i osamnaest etaža. Drugi, južni volumen je namjenjen funkciji hotela (ili stanovi, apartmani visokog nivoa stanovanja), te pored prizemlja sadrži još 13 etaža, koje se pema jugu spuštaju u obliku stepenica. Aula/lobby je po visini otvoreni prostor do krova i ustakljen po rubu u cjelini istočne i zapadne fasade.

Ispod objekta je predviđeno šest podzemnih etaža. Prva je u funkciji tehničkog prostora, dostave, ekonomskih puteva, djelomično trgovačkom programu, sa mogučnošću povezivanja sa planiranom koncertnom dvoranom. Drugi podrum ili etaža pod zemljom je predviđena za saobračaj u mirovanju sa takođe, mogućnosti povezivanja za automobilski, odnosno pješački prolaz i komunikaciju sa postojećim objektom Parlamenta BIH i garažom istog. Ostala četri potruma/etaže su predviđene isključivo za saobračaj u mirovanju.

Uazi i pristup

Prostor prizemlja omogučava frekvenciju ljudi u smjeru zapad – istok. Veza je opravdana zbog koncepta otvorenog i zelenog prostora na mikro lokaciji, zato objekat ima više ulaza – pasaža. Međutim naglašena su tri glavna ulaza u objekat, koji je planiran u području lobby-ija/aule. Ulaz u poslovni dio objekta je planiran sa sjeverne strane na uglu objekta, dok je ulaz u hotelski/stambeni predviđen na južnoj strani lokacije. Unatoč prethodno navedenom prijedlogu, objekat omogućava da se ulazi međusobno prepliču kao što se i prepliču funkcije i sadržaji cijelog kopleksa.

Programske specifičnosti objekta

Objekat je namjenjen trgovačkoj, poslovnoj i hotelskoj djelatnosti, odnosno umjesto hotelskog sadržaja može se predvidjeti razuman stambeni segment na južnoj strani, a u zavisnosti od koncepta urbanističkog plana i regulative na predviđenoj lokaciji. Arhitektura omogučava različte procentualne udjele pojedinačnih programa i sadržaja. Sadržaji se mogu unutar objekta različito podjeliti i odvojiti.

Prizemna etaža, prvi sprat i dio suterena – su namjenjeni ulazima, trgovačkom i ugostiteljskom sadržaju. Prostori i komunikacije su planirane tako da je moguče planirati i konferencijske dvorane. Takođe, prikazano je rješenje, gdje se dio najprestižnijeg ugostiteljskog sadržaja postavlja na 6. sprat zamišljen kao „Gradska galerija“ - prozor u Sarajevo.

Sjeverni objekat je predvđen kao poslovni dio. Planirane etaže prikazuju raspored kancelarijskog prostora i komunikacija, te tehničkih prostorija. Sve vertikalne komunikacije protežu se u kontinuitetu od zadnje podrumske etaže do vrha objekta. Poslovne jedinice mogu biti pojedinačne, odnosno mogu se objediniti lahko na način tzv. „okeanskog sistema“.

Južni objekat je predviđen za hotelski sadržaj i/ili potrebe stanovanja. Sobe su predviđene po rubu, dok su komunikacije u srednjem dijelu sa servisnim i tehničkimi prostorima. Malo pomjerena etaža je usklađena sa rasterom objekta, tako da je izvođenje južne fasade u terasastom povečanju gabarita objekta, realna i izvodljiva.

U etaži ispod terena su predviđeni javno-trgovački sadržaji – 1. podrum, gdje je predviđena i sva tehnička oprema objekta i skladištni prostrori, te kao opcija kuhinja za hotel. Ostale podzemne etaže su namjenjene saobračaju u mirovanu.

Potrebno je naglasiti, da je kod ideje i položaja lokacije i samim tim kod planiranja gabarita podzemnih etaža posebna pažnja posvećena mogučnosti podzemnih veza i protoka ljudi i automobila između objekta sa postojećim objektom (garažom) Parlamentarne Skupštine i planirane Koncertne dvorane.

Pješački pasaž između koncertne dvorane je planiran u prvoj podrumskoj, podzemnoj etaži dok je veza sa Parlamentarnom Skupštinom u slučaju da se na prvoj podzemnoj etaži nalazi javno-trgovački sadržaj, predviđen na drugom podzemnom nivou.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top