Rekonstrukcija Vijećnice / City Hall

Projekat Vijećnica Sarajevo - rekonstrukcija
Investitor Grad Sarajevo
Projektant A. Wittek, Ć.M. Iveković
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Stari Grad - Sarajevo
Površina  
Početak radova 1996.
Završetak radova 2014.
Vrijednost projekta 17.850.000,00 KM
Kontakt http://vijecnica.ba

Bosnian Flag

Gradska vijećnica se nalazi u Sarajevu nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekat iz austrougarskog perioda građen u pseudo-maurskom stilu. U ovom stilu rađena je većina objekata što ih je u Sarajevu ostavila austrougarska vlast, a sinonim je za austrougarski period u Bosni i Hercegovini i zaštitni znak tog vremena. Prvi projekat je uradio Karlo Paržik, a kako se ovaj nije svidio ministru Benjaminu Kalaju, izrada novog je povjerena Alexandru Witteku. Kao uzor u izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Kemala II zbog čega je dva puta odlazio u Kairo. Kako je Witek navodno, upravo zbog ovog projekta (nedovoljnog osvjetljenja u glavnoj auli zgrade), umno obolio i izvršio samoubistvo, završetak njegovog projekta je povjeren 1894. godine Ćirilu M. Ivekoviću. Uporedo sa izradom i razradom projekta tekla je i izgradnja objekta od 1892. do 1894. godine. Objekat gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine.

Prvobitno je Vijećnica bila zgrada tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Nakon Drugog svjetskog rata, sve do 1949. godine Vijećnica je služila gradskoj upravi, kao zgrada Okružnog suda Sarajeva i sjedište Bosanskohercegovačkog sabora. Nakon toga Vijećnica postaje Gradska biblioteka, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.

Za vrijeme srpske opsade Sarajeva od 1992-95. godine Vijećnica je bila više puta granatirana od strane JNA i VRS-a. Dana 25. na 26. august 1992. godine zapaljena je zgrada Vijećnice, a u požaru je nestao Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH. Unutrašnjost vijećnice je gotovo potpuno uništen u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja.

Rekonstrukcija Vijećnice odvija se u dvije faze:

1. 1996-97 financirana donacijama vlade republike Austrije od 750.000 €. Izvršeno je statičko stabiliziranje i obnova krovne konstrukcije. Željezna konstrukcija iznad kupole je sanirana i ugrađen je novi stakleni pokrov.

2. 2000-04 financirana donacijama Evropske komisije od 2.250.000 €.

Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo izradio je Idejna programska rješenja funkcionalnog korištenja Vijećnice, čime bi se sagledala ukupno raspoloživa površina objekta i njegove mogućnosti korištenja od strane više korisnika.

- Sjedište Gradske uprave Sarajeva

- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

- Kulturni sadržaji javnog karaktera

- Ostali sadržaji (restoran, postrojenja grijanja i klimatizacije)

UK Flag

The City Hall is located in Sarajevo, close to the Bascarsija on the Mustaj-Pasa mine and it represents one of the most beautiful and the most representative object from the period of Austro-Hungarians. It is built in pseudo-Moorish style. This style is used for majority of objects built in Sarajevo by Austro-Hungarians, and it is the synonym and the trademark of that period in Bosnia and Herzegovina. The first project is done by Karlo Parzik, but the Minister Benjamin Kalaj did not like it, so the new project was assigned to Alexandar Wittek. He used the pattern of mosque Kemal II for this project, which was the reason he visited Cairo twice. Wittek apparently became moonstruck and he committed suicide because of this project (not enough lightening in the front hall), so the project was handed to Ciril M. Ivekovic in 1894. Even though project was not finished yet, the building of this object started in 1892 to 1894. Object of the City Hall was officially put in use in 1896.

Firstly, the City Hall represented the headquarters of the city government and administration of Sarajevo. After World War II until 1949, the City Hall served as the city government, building of District Court of Sarajevo, and headquarter of Bosnian and Herzegovinian assembly. After that, the City Hall becomes the National and University Library of Bosnia and Herzegovina. During the war from 1992 – 1995, the City Hall was bombed few times. On 25th and 26th of August in 1992, the City Hall was burned down, and in this fire a lot of valuable documents was lost, such as: Catalog of National and University Library of Bosnia and Herzegovina, around 80% of the books and documents that were the evidence of history of Bosnia and Herzegovina. The inside of the City Hall was almost totally destroyed in the fire which was caused by bombing.

Reconstruction of the City Hall occurs in two phases:

- 1996 – 1997 – financed by donations of the Government of Republic of Austria, total 750.000 €. The static stabilization and reconstruction of roof construction was done. Iron construction above the dome was repaired and the new glass cover was built.

- 2000 – 2004 financed by donations of European Commission, total 2.250.000 €. Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of Canton Sarajevo made a conceptual software solutions of the functional use of the Hall, which would be an expansive view of the total available surface of the object and its use by multiple users.

- Headquarter of the City Government of Sarajevo

- National and University Library of Bosnia and Herzegovina

- Cultural facilities of a public character

- Other facilities (restaurant, heating and acclimatization objects)

 

 

Top