S2 Poslovno-stambeni kompleks

Projekat S2 Poslovno-stambeni kompleks
Investitor Butmir d.o.o. Sarajevo
Projektant DOM S.P.I. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač Butmir d.o.o. Sarajevo
Lokacija Novo Sarajevo
Površina 12.613 m2
Početak radova 2011.
Završetak radova 2015.
Vrijednost projekta 40 miliona EUR
Kontakt http://butmir.ba

Bosnian Flag

Lokacija objekta je u obuhvatu RP "Centar Novo Sarajevo" na parceli sa sjevera ograničenoj ulicom Zmaja od Bosne, sa zapada objektom Elektroprivrede BiH, sa istoka ulicom Fra Filipa Lastrića i hotelom "Bristol" i sa juga novoplaniranom internom saobraćajnicom. Glavni pješački prilaz objektu predviđen je sa trga koji se nalazi uz ulicu Zmaja od Bosne. Kolski prilazi podzemnoj garaži su dvije rampe na istočnoj i zapadnoj strani parcele.

Površina parcele iznosi cca 7870,00 m². Objekat se sastoji iz podzemne garaže na 3 etaže i 3 objekta koji sadrže prizemlje i 12, 14 ili 16 spratova.

Podzemne etaže namijenjene su za garažiranje vozila sa ukupno 340 parking mjesta ukupne površine 12 613,00 m². Pored parkiranja u ovim etažama predviđeni su i tehnički prostori neophodni za neometano funkcionisanje garaže i poslovnih objekata. Sve podzemne etaže su vertikalnim komunikacijama (stepeništa i liftovi) povezane sa nadzemnim dijelom objekta (prizemlje i spratovi).

Prizemlje objekata je previđeno za smještaj ulaznih prostora, te različitih multimedijalnih sadržaja (showroom, sale sa konferencije i ostali prostori za više namjena).

1. – 16. sprat su namijenjeni za poslovne prostore. Predviđen je fleksibilan raspored prostora – kancelarijski ili desk sistem. Svaka etaža ima netto površinu 610,0 m². Predviđeno je ukupno preko 25 000,00 m² netto kancelarijskog i poslovnog prostora.

Ukupna vrijednost investicije je 80 miliona KM, a investitor i izvođač radova je GP "Butmir" d.o.o. Sarajevo.

Kompletni idejni, glavni i izvedbeni projekat su već završeni od strane D.D. "DOM" S.P.I. Sarajevo. U ostvarivanju projektne dokumentacije i analitičkih studija pored DOM SPI bile su uključene i renomirane finansijske institucije kao i eminentni spoljni saradnici za specifične struke.

Liderski tim na ovom projektu su arhitekte dipl. ing. arh. Kemal Hasibović, dipl. ing. građ. Kenan Muzur, dipl. ecc. Šemso Imamović i dipl. ing. geod. Edin Hadžiomerović.

UK Flag

The location of this object is in the municipality of “Center Novo Sarajevo”. From the north side, this parcel is bonded by street of Zmaja od Bosne, from the west side by object of Elektroprivreda BiH, from the east side by the street of Fra Filipa Lastrica and by Hotel “Bristol” and from the south side by newly planned intern road. The main pedestrian area for this object is planned to be from the square that goes by the street of Zmaja od Bosne. The gate for underground garage represents two ramps on the east and the west side of the parcel.

The area of the parcel is about 7.870 m2. Object consists of underground garage on 3 floors and 3 objects that have ground floor and 12, 14 or 16 floors.

Underground floors are aimed for garaging cars with total of 340 parking lots and total area of 12.613 m2. Besides parking, these floors will also contain technical areas that are necessary for undisturbed functioning of the garage and business facilities. All underground floors are connected by vertical communications (stairs and elevators), with overground part of the object (ground floor and floors).

Ground floor of facilities are planned for entering zone, and various multimedia (showroom, conference halls, and other multipurpose halls).

Floors 1 – 16 are planned to be business facilities. The arrangement is appropriated to be flexible – office or desk system. Every floor has net area of 610 m2. It is planned to be over 25.000 m2 net office and business space.

Total value of this investment is 80 million BAM; investor and contractor is GP “Butmir” d.o.o. Total preliminary, main, and detailed project has been already done by D.D. “DOM” S.P.I. Sarajevo. Many reputable financial institutions as well as external partners helped in the project documentation development and analytical studies together with D.D. “DOM” S.P.I. Leading team on this project are architects dipl. ing. arh. Kemal Hasibović, dipl. ing. građ. Kenan Muzur, dipl. ecc. Šemso Imamović and dipl. ing. geod. Edin Hadžiomerović.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top