SPO Kula Otoka C45

Projekat SPO Kula Otoka C45
Investitor Unigradnja d.d. Sarajevo
Projektant Argentaria d.o.o. Sarajevo
Nadzor Ćema d.o.o. Sarajevo
Izvođač Unigradnja d.d. Sarajevo
Lokacija Otoka
Površina  
Početak radova Februar 2018.
Završetak radova April 2019.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://unigradnja.ba

Bosnian Flag

Objekat Kule je sastavni dio izgradenog kompleksa i tretira se kao nadzidivanje novog, stambeno poslovnog objekta iznad postojece, vec izgradene podzemne garaže na Bulevaru Meše Selimovica.

Novi objekat je spratnosti P+G+15 I PASAŽ+8 kao denivelisani u odnosu na ostale stambene etaže. Objekat krece sa kota +0,55 i +1,00 i krovna atika je na koti +52,00.

U objektu ce biti izvedena 4 poslovna prostora i 47 stambenih jedinica razlicitih kvadratura. Za parkiranje osobnih vozila u postojecoj garaži je doprojektovan dovoljan broj parkirnih mjesta.

Prizemlje i galerija su namjenjeni poslovnim prostorima, a od 1. do 15. sprata je staanovanje. Položaj objekta u odnosu na gradevinsku liniju vec postojecih objekata i u svemu prema izvodu iz Izmjena i dopuna RP „Alipašin most VII“-zona C.

Konstruktivni elementi:

Svi konstruktivni elementi rade se od armiranog betona, a bice definisani i dimenzionirani konstruktivnim elaboratom. Pošto se novi objekat nastavlja na vec izvedene etaže potrebno je do temeljne ploce spustiti novoprojektovana zidna platna i dodati horizontalne armirano betonske grede, odnosno na nivou suterena -1 i prizemlja potrebno je izvesti horizontalnu kontrukciju ploce na kori -1,34 na kojoj se smješta prostorija podstanice centralnog grijanja. Prostoriji se pristupa sa vec izvedenog medupodesta jednokrilnim ulaznim vratima. Bocne zidove podesta potrebno je ojacati AB platnima debljine 10cm. Kroz oba suterena do same temeljne ploce je potrebno u novoprojektovanoj osi 11' izvesti ab zidna plata debljine 20cm koja su dilatirana od izvedene konstrukcije za 5 cm.Dilataciju ispuniti tvrdim striroporom kao „zarobljenom“ oplatom. Ovi zidovi idu do visine +32,81 a na potezu od prizemlja do 1. sprata imaju ojacanja u vidu pilastera dimenzija 60x25cm.

Meduspratne ploce su armirano betonske debljine 20cm, a stepenišne su kose i ravne ploce debljine 15cm. Nula objekta je završen pod prizemlja +/-0,00 iz državnog sistema na koti 515,30.

Ulaz u novoprojketovanu Kulu je je sa zapadne strane iz pasaža, a požarno stepenište ima ulaz sa istocne strane. Sa sjeverne strane objekta je denivelacija riješena kosom rampom u nagibu 3,2%, a sa južne strane objekta je to denivelisan plati sa stepeništima za savladavanje visinske razlike. Uz rampu koja je iskljucivo pješacka i namjenjena osobama sa invaliditetom kao arhitektonska barijera. Takoder sa sjeverne strane su projektovanje žardinjere i zatravnjen plato, što ce biti predmet posebnog projekta vanjskog uredenja.

Dio pregradnih i fasadnih zidova radi se od Ytong ili šupljih opecnih blokova u adekvatnom vezivnom sredstvu

Zidanje ventilacionih i dimnjackih kanala izvodi se po sistemu "Shiedel" proizvodnog programa ili slicno, ali sa identicnim karakteristikama i dimenzijama kanala. Obzida ventilacionih kanala je Ytongom d=5cm, a dimnjake je potrebno rabicirati pa malterisati ili obložiti gips plocama.

bObrada zidova i stropova:

Zidovi u garažnom dijelu ostaju “natur beton” sa svim predradnjama krajcovanja. Sve horizontalne i vertikalne hidroizolacije izvode se po tehnologiji firme NEBI d.o.o Sarajevo i prema priloženim detaljima i instrukcijama. Hidroizolacija krova i sanitarnih prostorija, kao i suterenskih prostorija rezervoara vode, šahtova i slicno vrši se premazima, aditivima i membranama u tom sistemu.

Zidovi u poslovnim prostorima obraduju se do nivoa “roh bau”. Zidovi sanitarnih cvorova se zidaju do nivoa etažiranja mogucih instalacija koje prolaze ispod ploce prizemlja, odnosno galerije.

Zidovi u stubištima, hodnicima i zajednickim dijelovima zgrade finalno se obraduju perivim bojama (plafon) odnosno „teraplastom“ (zidovi), sa prethodnim oblaganjem stiroporom d=7cm, nanošenjem ljepila i mrežice te pripreme za nanos teraplasta. Boja i struktura teraplasta po izboru projektanta.

Zidovi i stropovi u stanovima finalno se obraduju kvalitetnim poludisperzivnim bojama, izuzev zidova u mokrim cvorovima i kuhinjama koji se oblažu keramikom. Svi zidovi se mašinski malterišu, a postavljanje zidne keramike je u ljepilu, sa izradom i fugovanjem fuga max do 2mm. Sva oblaganja u kupatilima i wc-ima moraju se izveti vodootpornim gipsanim plocama na metalnoj potkonstrukciji. Visina keramicke obloge u kupatilima i wc-ima je do plafona, a u kuhinjama do visine od 140 cm od gotovog poda.

Stropovi u zajednickim stambenim hodnicima rade se u vidu spuštenih montažno-demontažnih stropova od gipsanih ploca d=1,25 na metalnoj potkonstrukciji, sa predvidenim otvorima da se omoguci pristup instalacijama. Stropovi u stanovima su gletovani i boje se poludisperzivnom bojom.

Stropovi u zatvorenim lodama se obraduju kao i ostatak fasade, a preko postavljenog sloja stiropora d=5 i 8cm. Stropovi i zidovi loda se boje bijelom fasadnom bojom.

Na 3.spratu isprojketovan stan za invalidno lice u kolicima. Broj stana je 302, kvadratura 55,48 m2.

Obrada podova:

Podovi u garažnom suterenskom dijelu zgrade, kao i servisnim prostorima, rade se od ferobetona, izuzev rampi koje se asfaltiraju.

Završna obrada podova u poslovnim prostorima se ne definiše jer nije poznata namjena istih, pa se ovim projektom ostavljaju samo prikljucci hidro, kanalizacionih, elekto i mašinskih instalacija.

Podovi u stubištima i zajednickim hodnicima oblažu se kamenom, zajednicke komunikacije plocama d=2cm, a subišta i medjupodesti kamenim plocama i talpama d=3cm (gazišta) i 2 cm (cela). Boja kamenih obloga po izboru projektanta. Fuga na fugu, odnosno što manje vidljiva.

Podovi u stanovima rade se u zavisnosti od namjene prostora, i to klasicni parket, gres keramika unutrašnja (kupatila, wc-i, kuhinje, ostave) i gres keramika vanjska (protuklizna, otporna na mržnjenje). Boja, slog i struktura svih podnih obloga po izboru projektanta. Fuga i fugovanje max širine 3 mm. Ljepilo za vanjsku keramiku obavezno mora imati atest protiv mržnjenja.

Svi fasadni zastakljeni elementi poslovnih prostora u prizemlju i na galeriji, kao i stepenišne pozicije, rade se od aluprofila tipa FEAL i zastakljuju termopan i lamistal, te kaljenim staklima u svemu prema zahtjevu gradevinske fizike. Na stambenim etažama i na mansardi sva fasadna stolarija je od šesto i sedmokomornih PVC profila, zastakljenih takoder termopan staklima u svemu prema toplinskom proracunu. Boja profila u svemu prema zahtjevu i detaljima projektanta, a po želji Investitora. Zastakljenje loda i terasa izvodi se po sistemu sklopivih staklenih pregrada tipa SCP-OH model TERA. Sve pozicije su snabdjevene vanjskom eslinger roletnom sa aluminijskim sekcijama ili žaluzinama. Boja roletne u istom tonu kao i boja fasadne PVC stolarije.

Sva unutarnja vrata u stanovima su drvena, izuzev ulaznih koja su protuprovalna i protupožarna EI 120min. Shemom je data varijanta i punih i zastakljenih vrata. Sva su bez nadsvjetla. Boja i tekstura po izboru projektanta.

Sva vrata u suterenskim prostorima su od crne bravarije i u skladu sa protivpožarnim zahtjevima su protivpožarna, protivdimna ili kombinovano. Takoder i razdjelna vrata koja razdvajaju požarne sektore i stubišta.

Sva stubišta imaju metalne ograde propisane visine, u svemu prema detalju i shemi za tu poziciju. Stepenišne ograde snabdjevene drvenim rukohvatom. Fiksiraju se bocno u stepenišne kose ploce i plocu medupodesta i podesta. Dio fasadnih zidova na poslovnim prostorima u prizemlju i na galeriji oblaže se kamenom, dok se na ostalom stambenom dijelu objekta radi termofasada i finalno obraduje kvalitetnim fasadnim vodootpornim bojama.

Krov objekta je neprohodni, završno obraden šljunkom na sloju geomembrane, parne brane, tvrdog stiropora, kao i slojeva hidroizolacije sa prethodnim premazom. Odvodnjavanje vode sa krova preko slivnika i olucnih vertikala. Takoder u olucne vertikale oborina neophodno je prikluciti vanjske klima jedinice, odnosno kondenz. Izlaz na krov se ostvaruje preko dva otvora u ploci iznad stubišnog prostora na koje se postavlja metalni poklopac, sa dihtungom i sa ugradenim montažnim stepenicama na povlacenje i ruckom. Poklopac mora imati bravu za zakljucavanje ili katanac.

Vanjsko uredenje:

Završna obrada rampi i pristupnog platoa je predmet projekta vanjskog uredenja, kao i sve žardinjere i dio gdje su kontejneri za smece. Svi nivoi platoa oko objekta bice poplocani kamenim oblogama na sloju hidroizolacije i padnog betona, ali tako da prate pad postojecih trotoara u Bulevaru Meše Selimovica i VI transverzale. Vanjskim uredenjem ce se rješiti denivelacija i arhitektonske barijere, kao i potrebne površine pod zelenilom i niskim rastinjem. Odvodnjavanje oborina sa ovih platoa mora se sjediniti sa projektovanom instalacijom za odvodnjavanje oborina sa objekta. Takoder osvjetljenje oko objekta se mora rješavati na osnovu posebne saglasnosti izdate od nadležne elektrodistribucije.

Svi projektovani materijali u skladu su sa proracunima i propisima, a detaljno su definisani po pitanju kvaliteta, kolicine i nacina ugradnje u projektnoj dokumentaciji.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top