SPO Otoka Meandar

Projekat SPO Otoka Meandar
Investitor Butmir d.o.o. Sarajevo
Projektant Kvadrat d.o.o. Sarajevo
Nadzor Kvadrat d.o.o. & Emna d.o.o. Sarajevo
Izvođač Butmir d.o.o. Sarajevo
Lokacija Otoka
Površina 29.986,6 m2<
Početak radova 2016.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://butmir.ba

Bosnian Flag

Lokacija:

Stambeno-poslovni objekat „Otoka Meandar“ nalazi se u Općini Novi Grad Sarajevo, u obuhvatu Regulacionog plana „Otoka Meandar“ i to na parceli 25/1 Novo Sarajevo III po novom premjeru. Lokacija na kojoj je predviđena gradnja po ovom projektu naslanja se na ulicu Srđana Aleksića na zapadnoj strani, s koje je predviđen saobraćajni priključak za objekat. S jugoistočne strane parcela je ograničena koritom rijeke Miljacke i javnim šetalištem, a sa sjeveroistočne parcelom na kojoj je predviđena gradnja poslovnog objekta. Parcela je udaljena cca 100m od glavne gradske longitudinale i tramvajske pruge. Pored objekta koji je predmet ovog projekta, u neposrednoj blizini se nalaze i već izgrađeni javni sadržaji: sportska dvorana, bazen i vjerski objekat – džamija.

Namjena:

Projektom je predviđena gradnja objekta ukupne bruto površine 29.989,6 m² sa stambenim i poslovnim sadržajima. Objekat je koncipiran u dva gabarita spratnosti P+4 i P+12. Unutar niskog objekta nalazit će se unutrašnje dvorište sa ravnim prohodnim krovom iznad 1. sprata. Ispod kompletnog objekta je planirana gradnja podzemne garaže na dva nivoa.

Apsolutna kota poda u prizemlju iznosi 512,65m i uzeta je za referentnu tačku svih visinskih kota u objektu. Kota krovne atike na niskom dijelu objekta iznosi +18,40, a na krovnom izlazu iz stepeništa +20,50. Kota atike na visokom dijelu objekta iznosi +42,00, a na krovnom izlazu iz stepeništa +44,50.

U objektu su planirani sljedeći sadržaji:

- 216 parking mjesta u podzemnoj garaži

- 44 poslovna prostora (u jednom će biti smještena trafo stanica, prema uslovima iz elektroenergetske saglasnosti)

- 73 poslovnih apartmana

- 64 stanova

- 37 ostava

Saobraćaj:

Kolski pristup parceli je predviđen na zapadnoj strani, iz ulice Srđana Aleksića, sa raskrsnicom iz koje bi se odvajala unutrašnja dvosmjerna saobraćajnica sa pristupom podzemnoj garaži putem rampe koja se nalazi na istočnoj strani parcele. Južno i istočno od objekta planiran je požarni put, širine 3 metra, koji će se pružati od unutrašnje saobraćajnice do ulice Srđana Aleksića.

Saobraćaj u mirovanju je organizovan u sklopu zatvorene podzemne garaže na dva nivoa ukupno 216 parking mjesta za putničke automobile.

Pješački prilazi objektu su predviđeni iz svih pravaca, sa glavnim ulazima u objekat na južnoj i istočnoj fasadi objekta. U okviru vanjskog uređenja planirana je izrada pješačkih staza i prelaza kako bi objekat bio povezan i sa šetalištem uz korito rijeke Miljacke.

Konstrukcija:

Objekat će biti građen u armirano-betonskom sistemu. Temeljenje je predviđeno na kontra ploči. U podzemnim etažama nosivi elementi će biti stubovi i platna sa polumontažnom međuspratnom konstrukcijom. U nadzemnom dijelu objekta planirana je gradnja u kombinaciji polumontažnog i monolitnog armirano-betonskog sistema. Kompletan proračun i tačne dimenzije konstrukcije bit će definisane statičkim proračunom.

Dispozicija:

Objekat je planiran kao kombinacija stambenih i poslovnih prostora sa pratećim komunikacijama i tehničkim prostorima.

U podzemnim etažama planiran je smještaj podzemne garaže sa ukupno 216 parking mjesta. Saobraćajni pristup garaži bit će omogućen putem dvosmjerne kolske rampe a pješački preko stepeništa i liftova koji će obje etaže garaže povezivati sa svim nadzemnim etažama objekta. U garaži su predviđene i ostave za korisnike stambenih i poslovnih prostora kao i tehnički prostori neophodni za pravilno funkcionisanje garaže i cjelokupnog objekta.

Nadzemni dio objekta je gabaritno podijeljen u dvije cjeline: niski objekat koji se sastoji od prizemlja i 4 sprata; i visoki objekat koji se sastoji od etaža od 5. do 12. sprata. Dispoziciono su u niski objekat smješteni poslovni prostori, poslovni apartmani i ostave, dok se visoki objekat sastoji isključivo od stanova.

NISKI OBJEKAT se sastoji od sljedećih etaža:

Prizemlje je predviđeno za smještaj poslovnih prostora koji će imati direktan ulaz sa partera objekta. U prizemlju se nalaze i dva ulaza sa holom putem kojih se pristupa ostalim etažama objekta. Na zapadnoj i istočnoj fasadi prizemlja se nalaze i izlazi iz sigurnosnih stepeništa putem kojih je predviđena evakuacija korisnika objekta u slučaju nepogode.

Svojim gabaritom prizemlje je uvučeno u odnosu na ostale nadzemne etaže, čime je postignut ritam u oblikovanju objekta i zaštita od padavina za posjetitelje poslovnih prostora.

1. sprat se nalazi na koti +4,50 i kompletno je namjenjen za smještaj poslovnih prostora. Ovoj etaži se pristupa putem dva komunikaciona stepeništa na sjevernoj i istočnoj strani i 4 lifta. Pored ovih vertikalnih komunikacija predviđena su i 4 sigurnosna stepeništa. Svim poslovnim prostorima je predviđen pristup iz zajedničkog hodnika koji predstavlja kružnu komunikaciju. 20 poslovnih prostora na ovoj etaži imat će orjentaciju na vanjske fasade objekta, dok se 6 prostora nalazi u unutrašnjosti i imat će izlaz na otvorene terase u unutrašnjem dvorištu.

2. sprat se nalazi na koti +8,00 i namjenjen je za smještaj poslovnih apartmana i poslovnih prostora. Ukupno je projektovano 25 poslovnih apartmana i 2 poslovna prostora i svi su povezani zajedničkim hodnikom sa vertikalnim komunikacijama. Na ovoj etaži predviđen je ravni prohodni krov u unutrašnjem dvorištu na koji su orjentisana 4 poslovna apartmana i 2 poslovna prostora. U unutrašnjosti etaže nalazit će se odvojena cjelina sa 6 ostava za korisnike poslovnih apartmana.

3. sprat se nalazi na koti +11,00 i namjenjen je za smještaj poslovnih apartmana i 2 poslovna prostora. Predviđeno je 30 poslovnih apartmana na ovoj etaži od kojih je 9 dvoetažnih sa prostorijama na 4. spratu. Svim apartmanima se pristupa iz hodnika koji su povezani sa vertikalnim komunikacijama: liftovima i stepeništima. Iz hodnika se pristupa i cjelini sa 6 ostava za korisnike apartmana na ovom spratu.

4. sprat se nalazi na koti +14,00 i projektovan je kao etaža sa 18 poslovnih apartmana i dva poslovna prostora kojima su ulazi na hodniku. Na ovom spratu se nalaze i prostori od 9 dvoetažnih apartmana kojima je ulaz na 3. spratu. I na ovoj etaži su predviđene ostave.

VISOKI OBJEKAT se sastoji od sljedećih etaža:

5. sprat se nalazi u okviru visokog dijela objekta na koti +17,00 i u potpunosti je namjenjen za smještaj stanova. Planirano je 8 stanova koji bi imali i terase na ravnom krovu iznad 4. sprata niskog objekta. Prilaz stanovima je planiran putem hodnika koji je povezan sa liftovima i dva stepeništa.

6. – 12. sprat se nalaze u visokom objektu i namjenjeni su za smještaj stanova. Planirano je po osam stanova na svakoj etaži sa prilazom iz zajedničkog hodnika.

Na ravnom krovu iznad niskog i visokog dijela objekta predviđena je stepenišna kućica za izlaz na ravni krov i završetak okna liftova.

Materijalizacija:

Objekat će biti izgrađen od modernih, trajnih i kvalitetnih materijala. Pored armirano-betonske konstrukcije, planirano je da se zidovi zidaju opečnim blokom različitih debljina.

Stanovi i poslovni apartmani će biti finalno dovršeni. Poslovni prostori će biti obrađeni u Roh-bau sistemu bez finalne obrade zidova, podova i plafona. Fasadni otvori će biti obrađeni PVC i aluminijskom bravarijom u zavisnosti od namjene prostora. Svi otvori će biti ostakljeni izolacionim dvoslojnim staklom.

U objektu će se nalaziti protivpožarna vrata u zavisnosti od granica požarnih sektora koji su definisani Elaboratom zaštite od požara. Ovim projektom su definisani i položaji sigurnosnih stepeništa tako da evakuacija sa bilo koje tačke u objektu bude u granicama zakonom definisanih normi.

Fasada na objektu će biti izvedena po sistemu termo fasade sa izolacijom od EPS ploča i završnom obradom od sitnozrnog maltera. Završna boja fasade bit će naknadno definisana.

Ravni krovovi na objektu će biti pokriveni riječnim šljunkom, osim prohodnih dijelova krovova i terasa koje će biti obložene betonskim pločama ili keramičkim pločicama.

Zaklon:

Zakonskim propisima u FBiH je definisano da objekat ove namjene i funkcije mora imati i zaklon za zaštitu korisnika od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih katastrofa. Projektom je predviđeno da takav zaklon bude na etaži -1 u sklopu podzemne garaže. Uzevši u obzir broj korisnika u objektu, površina za tu namjenu iznosi cca 1500 m². Ovaj prostor će biti sigurnosnim stepeništem povezan sa svim etažama objekta a imat će nužni izlaz van zone urušavanja objekta putem kolske rampe.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top