SPO Skenderija 2013.

Projekat SPO Skenderija 2013.
Investitor Panorama Sole d.o.o. Sarajevo
Projektant MDESIGN d.o.o., autor: Mirsad Hadžirović d.i.a.
Nadzor MDESIGN d.o.o.
Izvođač ELIF GRADNJA - Gradačac
Lokacija Skenderija
Površina  
Početak radova 2013.
Završetak radova 2014.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://www.panoramasole.ba

Bosnian Flag

Lokacija predmetnog objekta je uz novoprojektovanu saobraćajnicu koja spaja Skenderpašinu i ulicu Soukbunar. Objekat je stambeno-poslovnog karaktera spratnosti Po+2S+P+6+M, kako je i predvidjeno izmjenom i dopunom regulacionog plana na datoj lokaciji. Orjentacija objekta je istok-zapad po njegovoj dužoj strani paralelno sa novoprojektovanom saobraćajnicom. Na istočnoj strani lokacije predmetni objekat se spaja sa susjednim objektom „Lake“ te u suterenu I imaju zajednički prolaz kroz parking garažu, tako da oba objekta imaju alternativni izlaz u slučaju nužde. U objektu je predviđeno parkiranje na nivoima suterena I i II.

DISPOZICIJA:

Objekat je funkcionalno podijeljen na slijedeće sadržaje: Parking garaža, ostave, poslovni prostor, te stambeni prostor.

Podrumski prostor koji je denivelisan u odnosu na teren, sadrži ostave stanova, ukupno 33. Suteren I i II je predvidjen za saobraćaj u mirovanju koji ima prirodno provjetravanje te ne zahtijeva dodatnu ugradnju ventilacionih kanala, ukupno ima 35 mjesta za parkiranje te 5 pomoćnih. Prizemlje sadrži stan i poslovni prostor, dok su sve ostale etaže stambenog karaktera.

Stambeni prostor je koncipiran tako da na ukupno 8 stambenih etaža sadrži 32 stambene jedinice kvadrature 29m2 – 177m2 koliko sadrži dvoetažni stan pozicioniran u prostoru mansarde objekta. Od elemenata komunikacije objekat sadrži glavno stepenište te „pomoćno“ požarno koje je prirodno provjetravano. Uz prostor požarnih stepenica predvidjena su dva lifta od kojih manji za 4 osobe ide od prizemlja do zadnje etaže, dok veći lift za 8 osoba prolazi kroz sve etaže objekta počevši od podrusmkog prostora. Liftovi su projektovani po standardu proizvodjača „Kone“ „Otis“ i slično.

KONSTRUKCIJA:

Osnovna nosiva konstrukcija objekta je monolitna armirano – betonska sa nosivim zidovima i stubovima dominantno postavljenim okomito na pad terena. Debljine AB nosivih zidova su 30cm do nivoa terena te se propocionalno smanjuju sa porastom spratnosti objekta na 20cm na zadnjim etažama objekta. Zidovi su utemeljeni u kontra nosivu ab. ploču koja prati padinu terena odnosno nosivi sloj lapora kako je priloženo u elaboratu geodetskog plana i snimka terena.

Ukupna visina objekta u odnosu na kotu terena zaključno sa atikom objekta iznosi 32m. Konstruktivna visina stambenih etaža iznosi 3m.

Fasada objekta je malterisana i bojena fasadnim bojama po principu „Demit“ „Sto“ i sl. Gdje su fasadni termo blokovi debljine 20cm a sloj termoizolacije 10-15cm.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top