Stambeno-poslovni objekat ''moja Malta''

Projekat SPO "moja Malta"
Investitor And Drive d.o.o. Sarajevo
Projektant Argentaria d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač Ans Drive d.o.o. Sarajevo
Lokacija Malta - Novo Sarajevo
Površina  
Početak radova 2013.
Završetak radova 2015.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://malta.ba

Bosnian Flag

Objekat je u obliku slova „L“, koje tvore dvije pravougaone lamele različitih dimenzija, tako da je slobodan sa pet strana i primarno orjentisan jugo/istok - sjevero/zapad. Zgrada je smještena između pristupne saobraćajnice na sjevernoj i zapadnoj strani u neposrednoj blizini Velepekare. Prilaz je pješački preko trotoara ispred objekta, kao i preko platoa na istočnoj i južnoj strani parcele.

Spratnost objekta je -2+S+Pr+8 , sa glavnim ulazom za dvije lamele (Lamela 1 i Lamela 2) na južnoj strani. Prizemlje objekta je u nivou platoa koji je u odnosu na nivo pristupnog trotoara viši za 1,30m. Na sjevernoj strani predviđa se zelena travnata površina sa niskim rastinjem u vidu vrta sa otvorenim tipom parking površine od ukupno 11 parking mjesta. Sa južne strane ostvaren je i pristup poslovnim prostorima u prizemlju dok je, preko otvorenog parkinga, sa sjevero-zapadne strane omogućen pristup poslovnim prostorima u nivou suterena.

TEHNIČKI OPIS:

Dispozicija stambenog dijela objekta

Pristup stambenom dijelu za lamelu 1 i lamelu 2 ostvaruje se glavnim komunikacijskim jezgrom kojeg čine gl. stepenište, požarno stepenište i duplex lift. Stubište zgrade lamele 2 je direktno osvijetljeno i ventilisano na svakoj etaži.

Svaka pojedina stambena jedinica je smještena unutar rasterske podjele, odnosno između nosivih elemenata - armirano-betonskih zidova. Ovaj princip je povoljan u smislu akustičke izolacije između stambenih jedinica, te fleksibilnosti u smislu izmjene organizacije stana po želji kupca.

Dispozicija podzemnih etaža i poslovnih prostora

Podrumski prostori -2 i -1 su riješeni kao prostor sa stacionarnim saobraćajem (parking) za interne potrebe korisnika stambeno-poslovnog objekta gdje se putem vanjske rampe ostvaruje veza sa pristupnom saobraćajnicom. U sklopu podrumskih prostora predviđeni su i servisni prostori za održavanje objekta. Suterenski prostor također ima jednaku namjenu, gdje sa vanjskim otvorenim parkingom pruža mogućnost parkiranja osobnih vozila stanara susjednih zgrada. Dio podrumske etaže prethodno je statički dimenzioniran i proračunat tako da ima dvojaku namjenu, pa u slučaju rathih dejstava može poslužiti kao sklonište.

Poslovni prostori su smješteni u prizemlju lamele 1 i lamele 2, a dijelom i u suterenskoj etaži. Svi poslovni prostori su tako razdijeljeni da svaki pojedini kupac ima mogućnost izgradnje sanitarnog čvora i organizacije i podjele prostora, budući sa su poslovni prostori dovedeni do nivoa roh-bau faze gradnje. Između etaže suterenske garaže i prizemlja projektovana je armiranobetonska ploča konstruktivne debljine 30cm. Puna armiranobetonska ploča ove debljine zaustavlja prodor zvuka u vrijednosti do 95dB. Sa donje strane međuspratne konstrukcije, tj. na plafonu suterenske etaže, predviđeno je postavljanje ekspandiranog polistirena radi termičke zaštite, a usljed otvorenosti garaže potrebno je na ovoj poziciji postaviti kaširane ploče kamene vune (protivpožarni uslovi). Svijetla visina u poslovnim prostorima (neuređeni prostor) iznosi 493cm.

Konstrukcija objekta

Objekat je u statičkom smislu projektovan u savremenoj konstrukciji i od savremenih građevinskih materijala koji obezbjeđuju stabilnost, te kvalitetnu termičku i zvučnu izolaciju. Projektant konstrukcije je prilikom izrade Glavnog projekta statike stambeno-poslovne lamele odabrao najoptimalniji konstruktivni sistem u konstruktivnom, funkcionalnom i ekonomskom smislu.

U zgradi Lamela 1 i Lamela 2 sistem kombiniranih nosivih zidova čine poprečno postavljeni nosivi armirano-betonski zidovi debljine 20cm i 30cm, te dva ukrutna podužna zida koji omeđuju središnji hodnik. Na etaži prizemlja konstruktivni sistem je reduciran tako što podužni zidovi na pojedinim dijelovima konstruktivno prelaze u grede konstruktivne visine (zajedno sa pločom) 50cm. Etaža pod zemljom, usljed potrebe formiranja parking mjesta, prelazi u skeletni konstruktivni sistem armiranobetonskih stubova poprečnog presjeka 50 x 50cm i 50 x70cm u nepravilnim rasterima. Dati rasteri omogućavaju čiste prostore, usklađene sa dispozicionim rješenjem.

Horizontalnu konstrukciju čine AB monolitne tavanice sa osloncima na AB grede u podzemnim etažama, dok se grede izbjegavaju na nadzemnom dijelu objekta, a sve to sa svim pripadajućim detaljima oslonaca i veza. Konstruktivna debljina presjeka armiranobetonske ploče između podzemnih etaža i prizemlja iznosi 22cm, dok debljina svih ostalih međuspratnih konstrukcija - ploča iznosi 18cm. Na osnovu smjernica iz usvojenog Idejnog rješenja za temeljenje stambeno-poslovnog objekta predviđena je kontra-ploča.

Sve betonske površine rade se u finalnoj oplati i ne obrađuju se posebno. Vertikalne komunikacije u Lameli 1 i Lameli 2 su smještene u armiranobetonskoj jezgri, a čini ih glavno dvokrako stepenište širine kraka 125cm, širine zrcala između krakova 10cm.

Nosivi zidovi podzemnih etaža i prizemlja rađeni su kao AB monolitni zidovi d=30cm, dok se debljina nosivih AB zidova od 1. sprata prema gornjim etažama smanjuje na d=20cm. Nosivi vanjski zidovi su 20cm.

Fasada i toplinska izolacija

Fasadni zid se sa vanjske strane oblaže ekspandiranim polistirenom manje specifične težine EPS F. EPS ploče debljine 15cm se prvo sa unutrašnje strane lijepe, a nakon 24 sata pričvršćuju EPS-vijcima za zidno platno. Na pojedinim dijelovima fasade, shodno oblikovnosti i fasadnoj plastici, nanosi se trostruka debljina, odnosno ukupna debljina EPS F ploča od 30cm. Poslije postavljanja i učvršćivanja EPS ploča nanosi se polimerno cementno ljepilo (prvi sloj), mrežica od staklenih vlakana, drugi sloj cementnog ljepila, a potom završni sloj silikatne fasadne boje.

Krovna konstrukcija i izolacija

Plato ispred objekta čini hladni krov suterenske garaže, zaštićen višeslojnom hidroizolacijom, bez toplotne izolacije.Krov nadzemnog stambenog dijela objekta se izvodi kao topli obrnuti neprohodni ravni krov. Na završeni beton za pad koji se nanosi na završnu krovnu ploču postavlja se višeslojna hidroizolacija, a na nju ekstrudirani polistiren XPS debljine 20cm, otporan na negativno djelovanje molekula vodene pare. XPS se od mehaničkih oštećenja štiti slojem geotekstila, preko kojeg se nasipa sloj šljunka u debljini 8cm do 15cm.

Zidovi

Projekat je koncipiran tako da se sistemom klasične gradnje kojim će objekat biti izgrađen ekonomski i tehnički optimizira arhitektonsko-građevinsko rješenje.

Vanjsko fasadno platno će se izvoditi kao armirano-betonsko platno. Nenosivi vanjski zidovi će biti izvedeni od opečnih blokova d=20cm u cementnom malteru miješanom u omjeru 1:3:9. Ovi zidovi se izvode u ravni i pravcu sa vanjskim armirano-betonskim gredama ili platnima. Unutrašnja obrada opečnih zidova će biti od dvoslojnog maltera sa grubim, pa finim malterisanjem. Tako obrađene zidne površine će biti gletovane i bojene unutrašnjim disperzivnim glatkim premazom u dva sloja.

Pregradni zidovi će se izvoditi od opečnih pregradnih elemenata debljine 12cm, obostrano malterisanih u debljini 2cm, gletovanih i bojenih u dva sloja unutrašnjim poludisperzivnim premazom. Završena (gletovana i obojena) debljina pregradnog zida iznosi 16cm. To znači da se prilikom postupka etažiranja površina praga ne uračunava u površinu prostorija, u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom.

Unutrašnji zidovi od gips-kartonskih ploča biti će gletovani i finalno bojeni u dva sloja sa poludisperzivnim unutrašnjim premazom.

Unutrašnji zidovi u kupatilima i kuhinjama će biti finalno obloženi keramičkim pločicama prve klase, koje će se lijepiti na prethodno pripremljenu zidnu podlogu. Nakon montaže, keramičke pločice će biti fugovane u širini od 2mm.

Konstrukcija i finalna obrada podova

Armirano-betonska kontra-ploča podruma je debljine 60cm i 100cm. Betonira se na sloju nabijenog šljunka debljine 30cm, podložnog betona sa troslojnom hidroizolacijom i zaštitnim betonom debljine d=5cm za zaštitu hidroizolacije. Završna obrada AB kontra-ploče je epoksidni pod.

Podovi u prostorijama na spratovima su projektovani na principima akustičkog korita, odnosno plivajućeg estriha. Na AB ploču postavlja se termo-zvučna izolacija debljine od 2cm do 3cm. Preko izolacije se postavlja PE folija preko koje se izvodi lakoarmirani estrih debljine 5-6cm, u zavisnosti od finalnog sloja poda. Prilikom izvođenja estriha se formiraju dilatacione fuge širine 0,5cm koje su ispunjene dilatacionim elastičnim trakama.

U kupatilima i WC-ima se izvodi hidroizolacija sa hladno izvedenim preklopom od min. 10cm.

Finalna obrada podova je definisana u skladu sa funkcionalnim uvjetima pojedinih prostorija i čine je kamen, gres i parket. Stepenište će imati oblogu od kamena.

U sanitarnim prostorima predviđena je finalna podna obloga od gres protukliznih pločica prve klase.

Konstrukcija i finalna obrada stropova

Stropovi (podgledi AB ploče) će biti finalno gletovani i bojeni poludisperzivnom.

Spušteni stropovi su od gips-kartonskih ploča debljine 12 mm. Ploče će se montirati na metalnu podkonstrukciju koja će se ankerisati za AB stropnu ploču.

U WC-u prizemlja strop će biti izrađen od vodootpornih gips-kartonskih ploča.

Unutrašnja vrata

Štok unutrašnjih vrata se radi od drvene masive jele/smrče I klase. Ram krila vrata i ukrute se rade od jelove masive, obostrano se oblažu MDF-pločama. Ispuna krila je od impregniranog vratnog saća. Završna obrada je bijeli PU polumat lak.

Krilo vrata je na štok ovješeno na tri spojnice i snabdjeveno običnom bravom od 6,5cm sa ključem. Ručke i rozetne su u inox izvedbi.

Ostakljena unutrašnja vrata su sa mliječnim lamistal staklom.

Prozori

Vanjska stolarija je drvena, antracit boje sa vanjske strane a bijele sa unutrašnje. Ostakljenje je termopan 4+16+4 mm RG Low-e RAMATERM, sa koeficijentom prolaska toplote k= 1.1 W/m2K. Koeficijent prolaska toplote profila krila je k=1.3 W/m2K. Lođe su opremljene sistemom staklenih kliznih panela sa gornjom i donjom vodilicom, što omogućava potpuno zatvaranje prostora lođe.

Protivpožarna vrata

Cjelokupan projekat kao i mjere zaštite od požara su urađeni u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH. Protivpožarna vrata su postavljena na svakoj etaži kod protivpožarnog stubišta.

Ulazna vrata

U skladu sa specifičnim funkcionalnim zahtjevima, ulazna vrata u stambeni prostor će imati posebne sisteme osiguranja sa posebnim bravama i mehanizmima za zaključavanje, te sa posebnim oblikom i materijalizacijom vrata.

Bravarija u prizemlju

Aluminijumska bravarija u prizemlju objekta će biti rađena od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom. Boja profila je RAL 7016 (antracit siva). Vanjski prozori na nedostupnim visinama će biti opremljeni posebnim mehanizmom - polugom i ručkom za otvaranje, koji će omogućiti otvaranje tih prozora sa distance. Prozori su ostakljeni termopan staklom.

Sanitarni uređaji, armature i dodatna oprema

U objektu je predviđena ugradnja sanitarnih uređaja i opreme visokog kvaliteta, u skladu sa zahtjevom Investitora.

Infrastruktura

Objekat će biti u potpunosti opremljen primarnom infrastrukturom instalacija slabe i jake struje, vodovoda i kanalizacije, PTT instalacijama.

Termotehničke instalacije

Objekat će biti spojen na sistem centralnog grijanja JKP Toplane Sarajevo. Predviđeni su kalorimetri za mjerenje potrošnje za svaki stan pojedinačno.

Elektroenergetska infrastruktura

Elektroinstalacije obuhvataju instalacije jake struje i instalacije telefonije.

Instalacije jake struje

U objektu se predviđaju slijedeće instalacije jake struje:

energetski niskonaponski priključak

elektro-energetski razvod u objektu

instalacije rasvjete

instalacija gromobrana i uzemljenja

Instalacije slabe struje

U objektu su predviđene telekomunikacione instalacije.

Telekomunikacijski priključak

Objekat će biti priključen na gradsku telekomunikacijsku infrastrukturu, koja je smještena u neposrednoj blizini lokacije, u skladu sa uvjetima propisanim od strane Telekoma.

Vodovodna infrastruktura

Objekat će biti priključen na gradsku vodovodnu mrežu, u skladu sa saglasnosti javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a na već postojeći priključak. Svaki stan će imati zasebno brojilo za mjerenje potrošnje.

Kanalizaciona infrastruktura

Objekat će biti priključen na gradsku kanalizacionu mrežu, u skladu sa saglasnosti javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a na već postojeći priključak.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top