Ajdin Polić: Diplomski / Magistarski rad

Projekat Univerzitetski kulturni centar
Autor Ajdin Polić
Fakultet Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Predmet Intervencije u ambijentalnim cjelinama
Godina 2013.
Lokacija Čobanija - Sarajevo
Površina  
Visina objekta  
Izgrađen NE
Kontakt Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosnian Flag

“Intervencije u ambijentalnim cjelinama-metode zaštite graditeljskog naslijeđa”

Odabrana lokacija Čobanija, Sarajevo predstavlja kulturnu i historijsku lokaciju sa bogatom historijom i velikim brojem objekata sa kulturnom, historijskom, arhitektonskom i ambijentalnom vrijednošću. Ambijentalne karakteristike lokacije pripadaju različitim stilovima od secesionističke arhitekture do neo-renesansnog stila sa elementima klasicizma i funkcionalizma modern arhitekture. Pri radu, dizajniranju i tretiranju ovakvog ambijenta, unikatan, veoma precizan i osjećajan elaborat treba da bude urađen kako bi se razumjela lokacija, njene vrijednosti i historija. Kako bi se stupilo u kontakt s njom i pronašao adekvatan koncept koji će nam dati prijedlog za dizajn i koji će najbolje odgovarati analiziranoj lokaciji.

U teoretskom i istraživačkom dijelu projekta, glavni focus je bio u smjeru isčitavanja i razumijevanja hostorije lokacije, njenih promjena i razvoja kroz vrijeme (kroz članke, knjige, karte, historijske razglednice, slike, itd.). Širi obuhvat je analiziran gdje je oko 40 objekata u okruženju evaluated kako bi se formirale sveukupne informacije o neophodnim intervencijama na lokaciji. Analiza okolnih funkcija i potreba je također urađena kako bi se utvrdilo šta je neophodno da bi se lokacija napravila više frekventnom, korisnom i atraktivnijom.

Rijeka Miljacka, koja se prostire kroz centar grada i sjeverno od lokacije novoprojektovane strukture, je od velikog značaja i služiti će kao važan orijentir za pozicioniranje novog objekta i da bi se nastavila šetnica koja će povezivati lijevu obalu između mosta Čobanija i Drvenija. Nakon prihvaćene šeme pješačkog i kolskog saobraćaja, šema rasporeda funkcija je utvrđena neophodna za efikasno funkcionisanje cijelog objekta novog univerzitetskog kulturnog centra.

Velika pažnja je posvećena vanjskom uređenju oko samog objekta koja će biti krucialna kako za funkcionisanje samog objekta ali isto tako i za davanje karaktera prostoru i rješavanje postojećeg ambijenta lokacije koji je u potpunosti degradiran i bez karaktera. U konceptualnom rješenju je ovaj prostor kreiran formiranjem mreže ulica i zelenih pojaseva koji se međusobno isprepliću. U prijedlogu dizajna bilo je neophodno ići u detalj sa formiranjem prostora, kreiranje različitih funkcija u objektu, formiranje detaljnih nacrta cijelog prostora pa čak i davanje tehničkih i konstruktivnih detalja. Centar se sastoji od sale za predavanja i izložbenih prostora, biblioteke, kafea, digitalnog/medija centra, poslovnih prostorija, magacina, vanjskog teatra, podzemne garaže, itd.

Važno je uzeti u obzir pitanja okoline i održivog razvoja pri dizajniranju nove strukture. Ključni elementi kao solarna energija i energija vjetra treba da se uzmu u obzir pri orijentisanju objekta, dodatne prostorije za skladištenje obnoviljive energije, itd. sa namjerom izgradnje zdravije strukture koja će biti u simbiozi sa svojim fizičkim i prirodnim okruženjem.

UK Flag

The selected location of Cobanija, Sarajevo represents a cultural and historical site with a rich history and a large number of buildings with cultural, historical, architectural and ambiental value. The ambiental characteristics of the location belong to different styles from secessionist architecture to neo-renaissance style with elements of classicism and functionalism of modern architecture. When working, designing and treating suck sites a unique, very precise and sensitive elaborate needs to be done in order to understand the site, its value, history and to get in touch with it in order to find a true concept that will later lead us into a design proposal which would best suite the analyzed location.

In the theoretical and research part of the project the main focus was towards reading and understanding the history of the site, its changes and development through time (through articles, books, maps, historical postcards, pictures, etc.). A wider scale was analyzed where around 40 buildings surrounding the site were closely evaluated in order to form overall information regarding interventions needed on the site. An analysis of surrounding functions and requirements of the site was also done to determine what is exactly needed to make this location more frequent, usable and attractive.

The Miljacka River, going through the middle of the city and just north of the new structure location, is of great importance and will serve as an important landmark for positioning the new building and to continue the walkway connecting the left bank between the bridge Cobanija and Drvenija. After adoption of the scheme of the pedestrian and motor flow, the scheme of allocation of functions was elaborated necessary for efficient functioning of the entire building of the new university cultural center.

Great attention is focused on the exterior surrounding the building which will be crucial both for the functioning of the building but also for giving unique character to the space and solving the existing site ambience which is completely degraded and without character at this moment. In the concept, this space was created by forming a network of streets and greenways that are intertwined to form an exciting solution. In the design proposal it was necessary to go into detail with forming the space, creating different functions within the building, forming detailed drawings of the whole space and even giving more technical structural and constructive design details. The center consists of lecture and exhibitions halls, library, cafes, digital/media space, office space, storage, outside theatre, underground parking, etc.

Environmental and sustainability issues are important to take into consideration when designing a new structure. Key elements such as solar and wind energy need to be taken into consideration when orientating the building, additional space for renewable energy storage, etc. with a purpose of building a healthier structure which will be in a symbiosis with its physical and natural surrounding.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top