Konkurs: Dodjela zemljišta za izgradnju podzemnih garaža

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 25/03), člana 4. i člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu Opštine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 16/05), Načelnik Opštine Novo Sarajevo, raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje podzemnih garaža

 

1. PREDMET JAVNOG KONKURSA
A/ DODJELA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI IZGRADNJE PODZEMNE GARAŽE G8 /kod poslovnog objekta „AS“- a i stambeno – poslovnog objekta „Šibice“ – postojeći parking prostor, na zemljištu označenom kao: kč. broj 1697, površine 1358 m², upisana u zk.ul. 2298 i kč. broj 3563, površine 334 m², upisana u zk.ul. 978, sve ko. LIII Mahala starog premjera, kojem zemljištu po novom premjeru odgovara kč. broj 3694/9, upisana u PL. 1495 i kč. broj 3693/3, upisana u PL.552 ko. Novo Sarajevo I.
Izgradnja podzemne garaže G8 planirana je Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“, usvojenog 19.12.2007. godine(„Službene novine Grada Sarajeva 3/08).

Ukupna površina građevinske parcele: prema Regulacionom planu je 1692 m²
Namjena objekta: podzemni garažni objekat
Dimenzije objekta: max 36,00 x 47,00 m (konačna korisna površina će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenjaza građenje a naknada za položajnu pogodnost- renta će se obračunati po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni)
Spratnost objekta: može se graditi više podzemnih etaža (građevinska linija podzemne garaže na koti minimum -3)
Pristup etaži podzemne garaže – rampom koja je sastavni dio i nalazi se unutar građevinske linije objekta čije gabarite treba prilagoditi kretanju invalidnih lica.
Napomena: Površina iznad podzemnog garažnog objekta ne mijenja status javnog parking prostora, te sa istim budući investitor ne može upravljati niti raspolagati.

B/ DODJELA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI IZGRADNJE PODZEMNE GARAŽE U NASELJU HRASNO - KOD TRŽNOG CENTRA „ROBOT“, na zemljištu označenom kao: kč. broj 784/19, površine 2000 m², upisana u zk.ul. 1748 ko. Dolac, starog premjera, kojem zemljištu po novom premjeru odgovara kč. broj 1205/41, upisana u PL 2012 ko. Novo Sarajevo II..
Izgradnja podzemne garaže planirana je Regulacionog plana „Hrasno II“(„Službene novine Grada Sarajeva 19/04).

Ukupna površina građevinske parcele prema Regulacionom planu je: 2000 m²
Namjena objekta: podzemni garažni objekat
Dimenzije objekta: max 40,00 x 50,00 m ( konačna korisna površina će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje a naknada za položajnu pogodnost - renta će se obračunati po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni)
Spratnost objekta: jedna podzemna etaža
Ukoliko se projektnom dokumentacijom iznađe rješenje o mogućnosti realizacije i više podzemnih etaža pridržavajući se uslova da se moraju poštovati naznačeni ulazi – izlazi iz garaže i građevinska linija , vodeći računa o formiranju zelene površine, onda se u tom slučaju može povećati broj podzemnih etaža na predmetnom lokalitetu.
Pristup etaži podzemne garaže – rampom koja je sastavni dio i nalazi se unutar građevinske linije objekta čije gabarite treba prilagoditi kretanju invalidnih lica.

Napomena: Površina iznad podzemnog garažnog objekta ne mijenja status javne površine kao zelena parkovska površina, te sa istim budući investitor ne može upravljati niti raspolagati.

2. NAKNADA – POČETNI IZNOS NAKNADE
Početni iznos naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunata naknada za zemljište i naknadu za položajnu pogodnost dodjeljenog zemljišta – renta.
Početni iznos naknade za dodjeljeno zemljište radi izgradnje podzemne garaže G8 obuhvata:
Početna cijena zemljišta u iznosu: 600,00 KM/ m² (za površinu građevinske parcele od 1692 m2
Početna naknada na ime rente u I zoni u iznosu: 74,21 KM/m² izgrađene korisne površine garažnog objekta. Visina naknade na ime rente utvrdit će se u postupku dodjele zemljišta sa pravom korištenja radi građenja prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji glavnog izvedbenog projekta, kojim će biti utvrđena stvarna korisna površina garažnog objekta po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni. 

Početni iznos naknade za dodjeljeno zemljište radi izgradnje podzemne garaže u naselju Hrasnom – kod Tržnog centra „Robot“obuhvata:
Početna cijena zemljišta u iznosu: 500,00 KM/m2 ( za površinu građevinske parcele od 2000 m2 u ukupnom iznosu od 1. 000. 000, 00 KM.

Početna naknada na ime rente u II zoni u iznosu od 61,85 KM/m izgrađene korisne površine garažnog objekta.

Visina naknade na ime rente utvrdit će se u postupku dodjele zemljišta sa pravom korištenja radi građenja prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji glavnog izvedbenog projekta kojim će biti utvrđena stvarna korisna površina garažnog objekta po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni.

 

3. KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA PRVENSTVA
Prednost za dodjelu građevinskog zemljišta sa pravom korištenja radi građenja ima učesnik konkursa koji ponudi najveću cijenu zemljišta u odnosu na početnu cijenu iz ovog javnog konkursa.
Ukoliko dva ili više učesnika konkursa ponude istu cijenu zemljišta, prednost će se dati učesniku konkursa koji ponudi kraći rok izgradnje objekta.


4. PRIJAVU NA JAVNI KONKURS MOGU PODNIJETI SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA
Prijava na konkurs sadrži: naziv firme, adresu i kontakt telefon učesnika konkursa.


5. Uz prijavu na javni konkurs, učesnik konkursa je dužan da priloži :
- Ponudu o cijeni zemljišta koje je predmetom konkursa (obuhvata ponudu o cijeni 1/ m² zemljišta i 1/ m² naknade na ime rente) sa definisanim rokom izgradnje objekta na koji se prijava odnosi;
- Idejni projekat podzemnog garažnog objekta;
- Dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade, koja iznosi 114.076,30 KM za dodjelu zemljišta za izgradnju podzemne garaže G8 , a iznos od 112.370,00 KM za dodjelu zemljišta za izgradnju podzemne garaže u naselju Hrasno na depozitni račun Općine Novo Sarajevo broj: 3380002210023628, vrsta prihoda 722431, šifra Općine: 079 kod Uni Credit Banke Sarajevo. Učesnicima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači položena kaucija će se vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provođenje javnog konkursa, ukoliko isti nisu uložili pismeni prigovor na Zaključak, a uračunati u naknadu za zemljište učesniku koji bude izabran;
- Rješenje o registraciji firme kod nadležnog suda;
- Identifikacioni broj poreskog obveznika;
- Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda ( direktnih i indirektnih poreza,doprinosa za fondove penzionog osiguranja, doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 31.03.2013.godine;
- Dokaz o bonitetu ponuđača (da je u zadnje tri godine imao realizaciju poslova minimalno 2.000.000,00 KM godišnje;


6. Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti na šalteru za prijem podnesaka Općine Novo Sarajevo ili putem pošte sa naznakom: Komisiji za provođenje javnog konkursa sa napomenom ne otvarati.

 

7. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave lica koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom, neće se uzimati u razmatranje.


8. Javni konkurs provodi Komisija za provođenje javnog konkursa (u daljem tekstu Komisija), koju je imenovalo Općinsko vijeće.


9. Komisija utvrđuje rezultate javnog konkursa prema kriterijima i mjerilima utvrđenim Općinskom odlukom i ovim javnim konkursom.


10. Javno otvaranje prijava na konkurs obavit će Komisija u prisustvu zainteresovanih učesnika konkursa, koji će biti naknadno obavješteni o datumu otvaranja prijava.


11. Komisija će dostaviti zaključak o rezultatima javnog konkursa svim učesnicima u roku od 8 dana od dana zaključivanja konkursa.
Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljana zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću.
Komisija dostavlja zaključak o rezultatima javnog konkursa s prigovorom učesnika Općinskom vijeću radi donošenja odluke.


12. Ukoliko poslije otvaranja ponude učesnik javnog konkursa s najpovoljnijom ponudom odustane ili ne plati naknadu za dodjeljeno zemljište u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta i u rješenju urbanističke saglasnosti ili mu se rješenjem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije a pravo dodjele zemljišta na korištenje radi građenja ima slijedeći učesnik javnog konkursa sa utvrđene liste prvenstva.


13. Zainteresovani učesnici konkursa se za detaljnije informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje i lokacijom budućeg objekta mogu obratiti Službi za oblast prostornog uređenja, urbanizma i građenja Općine Novo Sarajevo, na telefon: 033 492-250 radnim danom od 9.00 do 16.00 sati.


14. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Avaz“, „Oslobođenje“ i web stranici Općine Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 15 danom do 16,00 sati.

 

(sa-c.net)


 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top